Home

SLEDUJTE NAŠE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NOVINKY

Bruntálský skřivánek – školní kolo soutěže ve zpěvu

Dne 10.dubna 2018 proběhlo školní kolo soutěže ve zpěvu. Soutěž se konala v učebně hudební výchovy na druhém stupni.  Této soutěže se zúčastnilo 36  zpěváčků. Soutěž byla rozdělena do pěti kategorií. Porota, složená z učitelů prvního stupně –  pani učitelky Šidlíkové, Červenkové, Grenarové, Zpěvákové a Šrubařové, to neměla vůbec jednoduché. Výkony zpěváků byly na vysoké úrovni a ...

Read More

Volejbalová sezóna vrcholí

V měsíci dubnu si žáci ze ZŠ Bruntál, Jesenická 10 měli možnost porovnat své volejbalové dovednosti hned na několika turnajích.   Ve středu 18.4 se vypravily do Krnova na turnaj dívky, kde se uskutečnilo okresní finále AŠSK, a nevedly si vůbec špatně. V prvním utkání jednoznačně zvítězily nad ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 2:0 na sety. Ve druhém ...

Read More

Volání divočiny 7 – “Jaro na jesenickém ledovci”

Poslední hodiny ve škole jsou za námi, rychle na oběd a hurá pro naše “drobečky”. Ano, ty nesnesitelně těžké batohy budou opravdu následující dva dny naší nedílnou součástí. Ukrývá se v nich totiž všechno, bez čeho pravý dobrodruh nemůže do Divočiny vyrazit. Voda, jídlo, spacák, karimatka a oblečení pro strýčka Příhodu. Že se to nedá ...

Read More

Notička přála ke Dni učitelů

Ke Dni učitelů popřál flétnový soubor Notička jak současným, tak i bývalým pedagogickým pracovníkům naší školy.   S úvodními slovy Anitky Mecové: „Tak jako přišlo jaro, tak jsme přišli i my …“ pogratulovali členové Notičky veselým pásmem jarních písní a říkadel. Místností se rozezněly tóny fléten a zpěv doprovázený orffovými hudebními nástroji. Nechyběla ani krátká dramatizace ...

Read More

RECITAČNÍ SOUTĚŽ NA 1.STUPNI

Dá se říct, že nejen recitací je člověk živ. Ale žákům na naší škole to prostě jde. Svědčí o tom i početná skupina 51 malých recitátorů, kteří se ve čtvrtek 5. dubna 2018 sešli na školním kole recitační soutěže. Porota ve složení paní zástupkyně Petry Romanské, paní učitelky Martiny Horákové, Michaely Šrubařové, Moniky Zpěvákové a ...

Read More

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SPOLKU PŘÁTEL ZŠ BRUNTÁL, JESENICKÁ

 Z pověření výboru spolku svolávám shromáždění delegátů, které se uskuteční   ve čtvrtek 26. 4. 2018 v 15:00 hod.   ve sborovně Základní školy Bruntál, Jesenická 10   Program: Seznámení se zápisem kontrolní komise – kontrola hospodaření spolku za rok 2017 Předběžný rozpočet na rok 2018 Změna stanov – délka volebního období Volba do výboru spolku ...

Read More

Ukliďme Česko !

Třída IX. A ze ZŠ Bruntál, Jesenická 10 se znovu zapojila do dobrovolnické akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Cílem akce je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.   K úklidu si třída vybrala jihovýchodní část města směr obec Mezina, vedle Černého potoka, kde se nachází zajímavá lokalita lom u Marburku. Lokalitu si žáci zvolili proto, že zde minulý ...

Read More

Finanční gramotnost s KB Bruntál

Finanční gramotnost se na naší škole vyučuje v 8. ročníku – a aby tato výuka byla pro naše žáky zajímavá, využili jsme nabídky pana Martina Rozprýma z KB Bruntál a obohatili ji o přednášku odborníka z praxe a exkurzí žáků přímo v bance.   Tématem přednášky byla funkce banky v ekonomice, získávání a zhodnocení peněz bankou, výhody a nevýhody platebních ...

Read More

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělání

Základní škola Bruntál, Jesenická 10, zastoupená ředitelkou školy PhDr. Marcelou Žákovou, rozhodla v souladu s ust. 36 a ust. 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění v řízení o žádosti o přijetí ke školnímu ...

Read More

Angličtináři z IV. A soutěží s vlastním hudebním videoklipem

Žáci třídy IV. A se již druhým rokem účastní pěvecké soutěže v anglickém jazyce Sing a Song. Podstatou je natočit video píseň s anglickým textem, zveřejnit jí na YouTube, zaregistrovat do samotné soutěže a vyčkávat na verdikt odborné poroty, která v dubnu vybere vítězné snímky.   Naši čtvrťáci, kteří loni vystupovali s maňásky, se tentokrát přesunuli na safari. Nedivte ...

Read More

Matematický klokan – první místa

V pátek 16. 3. probíhal po celé České republice Matematický klokan. Soutěžící, kteří jsou podle věku rozděleni do šesti kategorií, absolvovali soutěž z pohodlí vlastních lavic. Úkolem žáků bylo vyřešit soubor testových otázek ve stanoveném čase, přičemž vybírali vždy jednu z pěti nabízených odpovědí.   Na 1. stupni, kde se soutěž odehrává ve dvou kategoriích: Cvrček (2. – 3. ...

Read More

Putování za Karlem IV.

Těsně před velikonočními svátky se žáci čtvrtých ročníků prostřednictvím dramatické dílny, výtvarné výchovy, vlastivědy a dalších vyučovacích předmětů vydali po stopách našeho z největších panovníků, který byl právem nazýván Otcem vlasti.   Zábavnou formou se dozvídali o jeho životě a díle. Získané vědomosti zúročili jak v matematice, kdy vytvářeli slovní úlohy, tak ve slohových pracích. Hudebně a ...

Read More

Březnové tvoření v družinkách

Březen je prvním jarním měsícem. V tomto měsíci jsme oslavili Den žen, a to se také promítlo v našem tvoření. Srdíčky a kytičkami se to jen hemžilo. Také jsme se připravovali na zápis prvňáčků. Pro každého z nich jsme vyrobili malý dáreček, aby se k nám na Jedničku těšil. Rovněž filmové představení zpestřilo náš měsíční program, ale samozřejmě nejdůležitějším ...

Read More

PODPOŘTE NAŠE NEJMLADŠÍ ANGLIČTINÁŘE

PODPOŘTE NAŠE NEJMLADŠÍ ANGLIČTINÁŘE  V SOUTĚŽI V ANGLICKÉM JAZYCE SING a SONG and SEND a POSTCARD (Soutěž pod patronací YouTube Star Steva R. Wattse, Velvyslanectví Velké Británie a se záštitou MŠMT.)   Vážení rodiče a přátelé naší školy, žáci a žákyně z 1. a 2. třídy, kteří navštěvují Jazykovou přípravku na naší škole a učí se anglický jazyk teprve ...

Read More

Školní docházka dětí s postižením?

Máte-li doma dítě se specifickými vzdělávacími potřebami nebo s postižením, víte sami nejlépe, kolik úsilí a času jeho výchova stojí a s jakými úskalími se denně potýkáte. Pokud zvažujete, kam zapsat vaše dítě po dovršení šesti let k plnění povinné školní docházky, aby byly naplněny všechny jeho potřeby a bylo mu dopřáno kvalitní základní vzdělávání v souladu ...

Read More

Recitační soutěž na druhém stupni

Letos již po deváté stojíme před porotou a předvádíme své umělecké schopnosti v recitování. Snažíme se udělat dojem, výrazně artikulujeme, pracujeme s hlasem   a hrajeme obličejem. Tréma se již naštěstí nedostavila. Po tolika letech… Takové myšlenky se honí hlavou snad všem, kteří již naposled poslouchají výsledný verdikt poroty o umístění ve dvou kategoriích.   Recitační soutěž ...

Read More

NAŠE AKTIVITY (KROUŽKY)

ZÁJMOVÉ ÚTVARY PRO VAŠE DĚTI

PÍSNIČKA

Pěvecký sbor „Písnička“ pracuje na naší škole již řadu let. Zkoušky probíhají každé pondělí odpoledne od 14:00 do 14:45 hod. v učebně Hv na 2. stupni. Sdružuje děti od 1. do 9. třídy, které mají chuť zpívat a zpěv jim přináší radost a potěšení.

Čtete více...

Kroužek ATLETIKY

V letošním školním roce nově otvíráme kroužek atletiky. Je určen pro žáky 6.-9.ročníku. Budeme běhat, skákat do dálky i do výšky, házet míčkem, vrhat koulí, hrát hry a soutěžit.
Tréninky budou probíhat každou středu od 14:00-15:00 hod. Začínáme 20.9. 2017
Přihlášky a veškeré informace získáte u p.uč. P.Sovadinové.

VOLEJBAL

Trénink povede Mgr. David Pavelka - držitel licence volejbalového trenéra III. třídy
Kroužek je určen pro chlapce i dívky 5. až 9. ročníku naší školy.
Trénink bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a čtvrtek vždy od 14 00 hod do 15 00 .
Místem tréninku je tělocvična ZŠ Jesenická 10 Bruntál.

Více

Notička - hra na flétnu

Zájmový útvar Hra na flétnu úspěšně působí již mnoho let. Mohou jej navštěvovat děti od první třídy. Podrobně se seznamují se sopránovou zobcovou flétnou, s technikou hraní na hudební nástroj. Učí se správnému dýchání, rytmizaci, hrají i na rytmické hudební nástroje. Rozvíjí si svou hudební představivost, hudební paměť a estetické cítění.

Čtete více...

Archiv