GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

GDPR

Vážení rodiče,

 

jistě vám neuniklo, že od 25. května 2018 vstoupí v platnost nařízení EU o GDPR, které upravuje proces zpracování osobních údajů.

 

Osobní údaje zpracováváme dlouhodobě, řídíme se směrnicí o ochraně osobních údajů č. 1/2015/S. její platnost bude od 25. 5. 2018 zrušena a nahradí ji směrnice nová  – podle GDPR. Jako správce osobních údajů tedy zpracováváme data v řadě případů.

 

V této souvislosti jsme provedli analýzu současného stavu, přepracovali a doplnili všechny smlouvy zasahující svou náplní do oblasti zpracování osobních údajů a připravili jsme dokumenty, které práci s osobními údaji přesně mapují, takzvané záznamy o činnosti. Tyto záznamy by měly zachytit veškeré operace s osobními údaji, např.

 

 • přijetí k základnímu vzdělávání (žádost a rozhodnutí)
 • odklad povinné školní docházky
 • vzdělávání v cizině
 • evidence záznamů v třídní knize
 • evidence údajů a doplňujících údajů ve školní matrice
 • katalogové složky
 • posudek o zdravotní způsobilosti, uvolnění z předmětu
 • seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem
 • stravování ve školní jídelně
 • prezentace školy

Pověřenec nám bude stanoven zřizovatelem.

 

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se na Základní školu Bruntál, Jesenická 10 jako na správce můžete obracet prostřednictvím datové schránky ID q23fs6x, e-mailem na adrese info@1zsbr.cz nebo poštou na adrese ZŠ Bruntál, Jesenická 10, Jesenická 10, 79201 Bruntál. Těmito způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo uplatnit práva na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stejně tak se můžete jako subjekt údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu  za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (u údajů zpracovávaných ze zákona pochopitelně žádný nesouhlas s jejich zpracováním není možný).

 

Pro vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

 

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o škole, na níž pokračuje v dalším vzdělávání. Tyto údaje se v souladu se zákonem předávají MŠMT, ČŠI atd.

 

Další agendy, resp. činnosti, o kterých je třeba informovat, se týkají např. nutnosti zajistit bezproblémový režim školy, bezpečnost a zdraví apod. Všechny údaje i důvody jejich zpracovávání jsou zachyceny v již zmiňovaných záznamech o zpracování.

 

Právě souhlasy jsou tím, co vás asi bude zajímat. Takže shrňme základní fakta.

 

Údaje, které zpracováváme za účelem daným zákonem, nepotřebují žádné další ošetření a nevyžadují žádné souhlasy.

Údaje, které zpracováváme z jiných důvodů, můžeme zpracovat jen na základě vašeho souhlasu. O zpracování osobních údajů musí být subjekt (zjednodušeně vy)stručně a srozumitelně informován. Osobní údaje jsou účelově omezeny, můžeme je zpracovávat jen za účelem, za kterým byly shromážděny, tedy pro nic jiného. Zároveň jejich sběr minimalizujeme, ukládáme je jen na nezbytně nutnou dobu, opět v souladu se zákonem. Škola jako správce těchto údajů zodpovídá za přijetí vhodných personálních, organizačních a technických opatření k jejich zabezpečení.

 

Souhlas

 • musí mít všechny náležitosti – tedy být svobodný, konkrétní, informovaný, ničím dalším nepodmíněný
 • jeho udělení musí být prokazatelné
 • je odvolatelný

Jako subjekty údajů máte následující práva:

 • právo na informaci o zpracovávaných údajích
 • právo na přístup k údajům
 • právo na opravu
 • právo být zapomenut
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost…

Celá situace kolem GDPR vypadá zatím velmi komplikovaně a nepřehledně. Dosud platnou legislativou se řídíme, takže přechod na novou situaci s vaší pomocí určitě také zvládneme. Jen co získáme další informace, např. kdo bude naším pověřencem, sdělíme vám jeho jméno a kontaktní údaje.

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Bc. Jiří Kubela

Kontaktní údaje:

 

Ing. Bc. Jiří Kubela

GDPR posouzení s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24

Staré Město, 110 00  Praha 1

 

tel.: 725 988 725

email: gdprposouzeni@outlook.cz

Vážení rodiče,

 

do účinnosti nových pravidel týkajících se zpracování osobních údajů zbývají 3 dny, takže se pokusíme přidat některé další informace, zopakovat to nejdůležitější a zodpovědět případné dotazy.

 

Naše škola je tedy správce osobních údajů Vás a Vašich dětí.

Budete-li nás potřebovat kontaktovat, použijte:

 

Tel.: 552 306 871

E-mail: reditel@1zsbr.cz

ID datové schránky: q23fs6x

 

Budete-li chtít kontaktovat našeho pověřence, i jeho údaje jsme na stránkách již zveřejnili.

Můžete se na něj obrátit, kdybyste se domnívali, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy. V tomto případě se můžete obrátit také na dozorový orgán (Úřad na ochranu osobních údajů).

           

Tyto osobní údaje zpracováváme zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 261/2004 Sb., školský zákon), nebo abychom mohli plnit smlouvy či poskytovat školské služby (např. školní stravování).

 

Ještě jednou chceme připomenout, že tyto osobní údaje se v určitých případech předávají dál.

Pokud nám to ukládá nějaký právní předpis nebo podmínky dotačního řízení, předáváme je např. krajskému úřadu nebo MŠMT. Soukromé subjekty osobní údaje obdrží jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. předání osobních údajů Vašeho dítěte ubytovateli za účelem realizace adaptačního pobytu). Dále ukládáme některé údaje žáků na serverech společnosti Školní informační systémy s.r.o. (provozovatel systému iškola.cz), která pro nás zajišťuje vedení školní matriky. Žádné údaje ale nepředáváme do třetích zemí (země mimo EU).

 

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

 • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům, resp. osobním údajům Vašeho dítěte
 • opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné
 • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

 

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

 

 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že

 • můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
 • můžete požádat o přístup k nim
 • můžete požádat o informace o jejich zpracování
 • můžete požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných údajů

 

Upozorňujeme, že můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům, resp. údajům  Vašeho dítěte, jehož jste jeho zákonným zástupcem. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

 

Žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svou totožnost. Informaci o přijatých opatřeních (odpověď) vám poskytneme zpravidla do jednoho měsíce (ve složitějším případě může dojít k prodloužení lhůty). Žádost a její vyřízení je bezplatné, ale v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

 

 

 

 

 

Korespondenční adresaJesenická 10, Bruntál 792 01
wwwwww.1zsbr.cz

 

 

Identifikace pověřence a jeho kontaktní údaje

Správce osobních údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 GDPR.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajůIng. Bc. Jiří Kubela

GDPR posouzení s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24

Staré Město, 110 00  Praha 1

 

Telefon, e-mailtel.: 725 988 725

email: gdprposouzeni@outlook.cz

 

 

V případě, že byste se nás rádi dotázali na záležitosti spojené s ochranou osobních údajů, využijte prosím výše uvedené kontaktní údaje Správce nebo pověřence.

 

Při testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování následujících osobní údajů zaměstnanců:

 • jméno a příjmení,
 • datum provedení testu,
 • výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19,
 • důvod neprovedení testu (důvod výjimky z testování).

 

Při testování dochází ke zpracovávání zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu (výsledek testu na onemocnění COVID-19 a datum jeho provedení), a to z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

 

Osobní údaje jsou při testování zaměstnanců zpracovávány za účely:

 • vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí na pracovišti a přijímání opatření k předcházení rizikům a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro zaměstnance,
 • prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy (např. prokázání orgánům ochrany veřejného zdraví, že zaměstnavatel řádně provádí testování zaměstnanců nebo prokázání výjimek vztahující se na osoby, které jsou vyjmuty z povinného testování).

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

 • plnění právní povinnosti[1], která se vztahuje na Správce podle
  • mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN[2], které bylo vydáno na základě tzv. pandemického zákona[3],
  • 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • nezbytnost zpracování z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.[4]

 

Každý zaměstnanec má podle předpisů na ochranu osobních údajů právo požadovat:

 • přístup k osobním údajům                (čl. 15 GDPR),
 • opravu/aktualizaci údajů                   (čl. 16 GDPR),
 • výmaz údajů                                       (jsou-li splněny podmínky čl. 17 GDPR),
 • omezení zpracování údajů                 (jsou-li splněny podmínky čl. 18 GDPR),
 • námitku proti zpracování                  (jsou-li splněny podmínky čl. 21 GDPR),

 

Rovněž máte právo obrátit se na dozorový úřad (www.uoou.cz) se svou stížností.

 

Zpracování osobních údajů bude probíhat a evidence provedených testů bude vedena do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců. Lhůta pro uchování osobních údajů a evidence provedených testů nebyla v rámci mimořádného opatření stanovena, avšak s ohledem na povinnosti, které jsou na správce kladeny výše uvedenými právními předpisy, bude maximální doba uchování osobních údajů a evidence provedených testů 3 roky od doby jejich pořízení, a to s ohledem na případnou povinnost správce prokázat řádné plnění mimořádných opatření orgánům ochrany veřejného zdraví.

 

Příjemcem osobních údajů mohou být orgány ochrany veřejného zdraví za účelem případné kontroly plnění uloženého opatření.

 

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

Poskytnutí osobních údajů zaměstnancem je zákonným požadavkem. Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

 

Informace jsou platné a účinné ode dne 12. 4. 2021.

 

V Bruntále dne 9. 4. 2021                                                 Marcela Žáková, ředitelka   

                                                                                              Základní škola Bruntál, Jesenická 10

 


 

[1] Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

[2] Dostupné online na webu Ministerstva zdravotnictví – https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimořádné-opatřen%C3%AD-testován%C3%AD-zaměstnanců-ve-školách.pdf.

[3] Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. Dostupný online zde – https://bit.ly/3fQofPB.

[4] Čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR.

Informace o zpracování osobních údajů

při provádění testování na onemocnění COVID-19

 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

aby byl návrat do školních lavic bezpečnější, jsme podle právních předpisů povinni provádět pravidelné testování na onemocnění COVID-19 nejen zaměstnanců školy, ale také žáků. Ukládají nám to právní předpisy (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví). Při provádění testování nicméně bude také docházet ke zpracování osobních údajů.

 

Rádi bychom vás proto informovali, na základě čeho se testování provádí, s jakými osobní údaji při tom budeme zacházet, za jakým účelem, kdo vše může mít k údajům přístup a jak bude s osobními údaji dále naloženo.

 

 

Správcem osobních údajů je Základní škola B, IČ 00852805, Jesenická 10, Bruntál 792 01 Bruntál, Jesenická 10 (dále jen „Správce“).

 

Kontaktními údaji správce jsou:

Telefon, e-mail552 306 871
Korespondenční adresaJesenická 10, Bruntál, 792 01
wwwwww.1zsbr.cz

 

Identifikace pověřence a jeho kontaktní údaje

Správce osobních údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 GDPR.

Pověřenec pro ochranu osobních údajůIng. Bc. Jiří Kubela

GDPR posouzení s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24

Staré Město, 110 00  Praha 1

 

 

Telefon, e-mailtel.: 725 988 725

email: gdprposouzeni@outlook.cz

 

 

V případě, že byste se nás rádi dotázali na záležitosti spojené s ochranou osobních údajů, využijte prosím výše uvedené kontaktní údaje Správce nebo pověřence.

 

Při testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování následujících osobní údajů žáků  v naší škole:

 • jméno a příjmení,
 • třída,
 • datum provedení testu,
 • čas provedení testu (je-li test pozitivní),
 • výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19,
 • důvod neprovedení testu (důvod výjimky z testování).

 

V případě zjištění pozitivity testu žáka je Správce rovněž povinen nezbytné identifikační údaje (seznam dětí, žáků a studentů, kteří byli ve škole 2 dny před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině s pozitivně testovanou osobu) předat příslušné krajské hygienické stanici za účelem provedení tzv. trasování a nařízení povinné karantény.

 

Při provádění testování dochází ke zpracovávání zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu (výsledek testu na onemocnění COVID-19 a datum jeho provedení), a to z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

 

Osobní údaje jsou při testování zpracovávány za účely:

 • vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí ve škole a přijímání opatření k předcházení rizikům a vytváření bezpečných podmínek pro výuku,
 • prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy (např. prokázání orgánům ochrany veřejného zdraví, že Správce řádně provádí testování nebo prokázání výjimek vztahující se na osoby, které jsou vyjmuty z povinného testování),
 • vystavení potvrzení o výsledku testu,
 • předání nezbytných identifikačních údajů orgánům ochrany veřejného zdraví, za účelem provedení epidemiologického šetření (tzv. trasování osob a nařízení povinné karantény).

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

 • plnění právní povinnosti[1], která se vztahuje na Správce podle
  • mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN[2], které bylo vydáno na základě tzv. pandemického zákona[3],
  • 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • nezbytnost zpracování z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.[4]

 

Každý zaměstnanec má podle předpisů na ochranu osobních údajů právo požadovat:

 • přístup k osobním údajům                (čl. 15 GDPR),
 • opravu/aktualizaci údajů                   (čl. 16 GDPR),
 • výmaz údajů                                       (jsou-li splněny podmínky čl. 17 GDPR),
 • omezení zpracování údajů                 (jsou-li splněny podmínky čl. 18 GDPR),
 • námitku proti zpracování                  (jsou-li splněny podmínky čl. 21 GDPR),

 

Rovněž máte právo obrátit se na dozorový úřad (www.uoou.cz) se svou stížností.

 

Zpracování osobních údajů bude probíhat a evidence provedených testů bude vedena do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců. Lhůta pro uchování osobních údajů a evidence provedených testů nebyla v rámci mimořádného opatření stanovena, avšak s ohledem na povinnosti, které jsou na správce kladeny výše uvedenými právními předpisy, bude maximální doba uchování osobních údajů a evidence provedených testů 3 roky od doby jejich pořízení, a to s ohledem na případnou povinnost správce prokázat řádné plnění mimořádných opatření orgánům ochrany veřejného zdraví.

 

Příjemcem osobních údajů mohou být orgány ochrany veřejného zdraví za účelem případné kontroly plnění uloženého opatření nebo za účelem provádění epidemiologického šetření (tzv. trasování a nařízení karantény).

 

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem. Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

 

Informace jsou platné a účinné ode dne 12. 4. 2021.

 

 

V Bruntále dne 9. 4. 2021                                                 Marcela Žáková, ředitelka   

                                                                                

                                

 

[1] Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

[2] Dostupné online na webu Ministerstva zdravotnictví – https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimořádné-opatřen%C3%AD-testován%C3%AD-žáků-ve-školách.pdf.

[3] Zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. Dostupný online zde – https://bit.ly/3fQofPB.

[4] Čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR.

Prohlášení o plnění podmínek ochrany oznamovatelů dle zák. č.  171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnice EU o whistleblowingu.

 

Informace v souladu s § 9 odst. 2 zák. č.  171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též „zákon“).

 

Základní škola Bruntál, Jesenická 10, Jesenická 1284/10, Bruntál 792 01, IČO: 00852805 (dále jen povinný subjekt) je v souladu s § 8 zák. č. 171/2023 Sb.  povinen zavést interní kanály pro oznamování o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které a) má znaky trestného činu, b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč, c) porušuje tento zákon, nebo d) porušuje jiný právní předpis porušení práv Evropské Unie vyjmenovaných v čl. 2 Směrnice EU.

Povinný subjekt prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis (směrnici), který kompletně upravuje implementaci problematiky ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowingu.

Povinný subjekt bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v § 4 zákona č. 171/2023 Sb. a čl. 19 Směrnice EU.

 

Zavedení vnitřního oznamovacího systému

V souladu s požadavky zákona a směrnice je zaveden vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS), který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatelem je dle zákona a Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti (Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/). Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

Vzhledem k zajištění zákonného a hladkého zavedení VOS je v souladu se zákonem a Směrnicí EU určen třetí nezávislý subjekt CATANIA GROUP s.r.o. K příjmu oznámení je užíván program FOSY (Férový oznamovací systém), který je zcela bezpečný jak pro oznamovatele, tak i jiné zúčastněné osoby a principiálně vede k utajení totožnosti oznamující osoby a třetích osob a ochraně informací uvedených v oznámení. Základní informace o FOSY a návod k použití je uveden ZDE.

 

Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).

 

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (zákona a Směrnice EU) dozví o možném protiprávním jednání stanoveným § 2 zákona nebo o porušování práv Unie, může podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.

 •  

Příjem a zpracování všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči „svému“ povinnému subjektu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení (v zákonem stanovených lhůtách) a všechny materiály, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením, eviduje po dobu 5 let.

 

 

Povinný subjekt určil Příslušnou osobu k výkonu činnosti podle § 11

 

Kontakt na příslušnou osobu:

 

Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.

oznamfosy@gmail.com

+420 605 754 793

Jabloňová 2060, 347 01 Tachov

DS: z9n4nqb
Lze komunikovat i přes SKYPE, nebo WhatsApp

 

 

Vedlejší příslušná osoba pro případy zastupitelnosti je:

 

JUDr. Jan Šťastný, MPA

bytem: Provoz 20, Dobruška 518 01

tel.: + 420 777 418 512

DS: nz26v8e

 

 

Chci podat oznámení přes FOSY ZDE https://spmo.cz/embed/?ozn=2125-5-17-1208412848