GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

GDPR

Vážení rodiče,

 

jistě vám neuniklo, že od 25. května 2018 vstoupí v platnost nařízení EU o GDPR, které upravuje proces zpracování osobních údajů.

 

Osobní údaje zpracováváme dlouhodobě, řídíme se směrnicí o ochraně osobních údajů č. 1/2015/S. její platnost bude od 25. 5. 2018 zrušena a nahradí ji směrnice nová  – podle GDPR. Jako správce osobních údajů tedy zpracováváme data v řadě případů.

 

V této souvislosti jsme provedli analýzu současného stavu, přepracovali a doplnili všechny smlouvy zasahující svou náplní do oblasti zpracování osobních údajů a připravili jsme dokumenty, které práci s osobními údaji přesně mapují, takzvané záznamy o činnosti. Tyto záznamy by měly zachytit veškeré operace s osobními údaji, např.

 

 • přijetí k základnímu vzdělávání (žádost a rozhodnutí)
 • odklad povinné školní docházky
 • vzdělávání v cizině
 • evidence záznamů v třídní knize
 • evidence údajů a doplňujících údajů ve školní matrice
 • katalogové složky
 • posudek o zdravotní způsobilosti, uvolnění z předmětu
 • seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem
 • stravování ve školní jídelně
 • prezentace školy

Pověřenec nám bude stanoven zřizovatelem.

 

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se na Základní školu Bruntál, Jesenická 10 jako na správce můžete obracet prostřednictvím datové schránky ID q23fs6x, e-mailem na adrese info@1zsbr.cz nebo poštou na adrese ZŠ Bruntál, Jesenická 10, Jesenická 10, 79201 Bruntál. Těmito způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo uplatnit práva na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stejně tak se můžete jako subjekt údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu  za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (u údajů zpracovávaných ze zákona pochopitelně žádný nesouhlas s jejich zpracováním není možný).

 

Pro vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

 

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o škole, na níž pokračuje v dalším vzdělávání. Tyto údaje se v souladu se zákonem předávají MŠMT, ČŠI atd.

 

Další agendy, resp. činnosti, o kterých je třeba informovat, se týkají např. nutnosti zajistit bezproblémový režim školy, bezpečnost a zdraví apod. Všechny údaje i důvody jejich zpracovávání jsou zachyceny v již zmiňovaných záznamech o zpracování.

 

Právě souhlasy jsou tím, co vás asi bude zajímat. Takže shrňme základní fakta.

 

Údaje, které zpracováváme za účelem daným zákonem, nepotřebují žádné další ošetření a nevyžadují žádné souhlasy.

Údaje, které zpracováváme z jiných důvodů, můžeme zpracovat jen na základě vašeho souhlasu. O zpracování osobních údajů musí být subjekt (zjednodušeně vy)stručně a srozumitelně informován. Osobní údaje jsou účelově omezeny, můžeme je zpracovávat jen za účelem, za kterým byly shromážděny, tedy pro nic jiného. Zároveň jejich sběr minimalizujeme, ukládáme je jen na nezbytně nutnou dobu, opět v souladu se zákonem. Škola jako správce těchto údajů zodpovídá za přijetí vhodných personálních, organizačních a technických opatření k jejich zabezpečení.

 

Souhlas

 • musí mít všechny náležitosti – tedy být svobodný, konkrétní, informovaný, ničím dalším nepodmíněný
 • jeho udělení musí být prokazatelné
 • je odvolatelný

Jako subjekty údajů máte následující práva:

 • právo na informaci o zpracovávaných údajích
 • právo na přístup k údajům
 • právo na opravu
 • právo být zapomenut
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost…

Celá situace kolem GDPR vypadá zatím velmi komplikovaně a nepřehledně. Dosud platnou legislativou se řídíme, takže přechod na novou situaci s vaší pomocí určitě také zvládneme. Jen co získáme další informace, např. kdo bude naším pověřencem, sdělíme vám jeho jméno a kontaktní údaje.

Pověřencem pro naši školu s účinností od 1.5.2020 je pověřencem: Ing. Bc. Jiří Kubela

Kontaktní údaje:

 

Ing. Bc. Jiří Kubela

GDPR posouzení s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24

Staré Město, 110 00  Praha 1

 

tel.: 725 988 725

email: gdprposouzeni@outlook.cz

Vážení rodiče,

 

do účinnosti nových pravidel týkajících se zpracování osobních údajů zbývají 3 dny, takže se pokusíme přidat některé další informace, zopakovat to nejdůležitější a zodpovědět případné dotazy.

 

Naše škola je tedy správce osobních údajů Vás a Vašich dětí.

Budete-li nás potřebovat kontaktovat, použijte:

 

Tel.: 552 306 871

E-mail: reditel@1zsbr.cz

ID datové schránky: q23fs6x

 

Budete-li chtít kontaktovat našeho pověřence, i jeho údaje jsme na stránkách již zveřejnili.

Můžete se na něj obrátit, kdybyste se domnívali, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy. V tomto případě se můžete obrátit také na dozorový orgán (Úřad na ochranu osobních údajů).

           

Tyto osobní údaje zpracováváme zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 261/2004 Sb., školský zákon), nebo abychom mohli plnit smlouvy či poskytovat školské služby (např. školní stravování).

 

Ještě jednou chceme připomenout, že tyto osobní údaje se v určitých případech předávají dál.

Pokud nám to ukládá nějaký právní předpis nebo podmínky dotačního řízení, předáváme je např. krajskému úřadu nebo MŠMT. Soukromé subjekty osobní údaje obdrží jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. předání osobních údajů Vašeho dítěte ubytovateli za účelem realizace adaptačního pobytu). Dále ukládáme některé údaje žáků na serverech společnosti Školní informační systémy s.r.o. (provozovatel systému iškola.cz), která pro nás zajišťuje vedení školní matriky. Žádné údaje ale nepředáváme do třetích zemí (země mimo EU).

 

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

 • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům, resp. osobním údajům Vašeho dítěte
 • opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné
 • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

 

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

 

 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že

 • můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
 • můžete požádat o přístup k nim
 • můžete požádat o informace o jejich zpracování
 • můžete požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných údajů

 

Upozorňujeme, že můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům, resp. údajům  Vašeho dítěte, jehož jste jeho zákonným zástupcem. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

 

Žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svou totožnost. Informaci o přijatých opatřeních (odpověď) vám poskytneme zpravidla do jednoho měsíce (ve složitějším případě může dojít k prodloužení lhůty). Žádost a její vyřízení je bezplatné, ale v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).