Povinně zveřejňované údaje…

 

Povinně zveřejňované informace
dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

 

1. Název
Základní škola Bruntál, Jesenická 10

2. Důvod a způsob založení

Základní škola Bruntál, Jesenická 10, získala právní subjektivitu 1. 1. 2003. Zřizovatelem školy je
Město Bruntál, aktuální zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem města Bruntálu dne
22. 9. 2009. Právní subjektivitu škola získala od 1. 1. 1994.

3. Organizační struktura

– základní škola poskytující základní vzdělávání
– školní družina poskytující zájmové vzdělávání, výchovně vzdělávací, sportovní a zájmovou
činnost v době mimo vyučování
– školní jídelna jako zařízení školního stravování a závodního stravování zaměstnanců
Statutárním orgánem školy je ředitel jmenovaný a odvolávaný Radou města Bruntál.
Organizačně je škola členěna na dva stupně, v jejichž čele stojí zástupce ředitele jmenovaný a
odvolávaný ředitelem školy. Vedením školní družiny je pověřena vedoucí vychovatelka, vedením
školní jídelny vedoucí školní jídelny. Údržbu a úklid zajišťuje úsek údržby a úklidu, správní a
ekonomické otázky řeší správní úsek.
Organizační struktura je upravena v organizačním řádu školy.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:
Základní škola Bruntál, Jesenická 10
Jesenická 10
792 01 BRUNTÁL
Česká republika
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Základní škola Bruntál, Jesenická 10
Jesenická 10
792 01 BRUNTÁL
Česká republika
Úřední hodiny:
Pondělí – pátek 7:00 – 15:00
Telefonní čísla
ředitel školy: 552 306 870
zástupce ředitele: 552 306 877 (1. stupeň)
552 306 872 (2. stupeň)
sekretariát: 552 306 871
Ostatní přímá telefonní čísla: www. 1zsbr.cz
Adresa internetové stránky: http://www.1zsbr.cz
Adresa e-podatelny: reditel@1zsbr.cz, info@1zsbr.cz (email)
q23fs6x (datová schránka)
Další elektronické adresy: viz http://www.1zsbr.cz

5. Případné platby lze poukázat na:

účet číslo 153 151 678/0300
6. IČ
00852805
7. DIČ
CZ00852805

8. Dokumenty:

Seznam hlavních dokumentů koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle
zákona poskytnuty:
Školní vzdělávací program, Školní řád, výroční zprávy, plány v listinné podobě v ředitelně školy,
elektronicky http://www.1zsbr.cz
9. Žádosti o informace
Podá ředitelství školy telefonicky na čísle 552 306 871, 552 306 870 nebo e-mailem reditel@1zsbr.cz,
info@1zsbr.cz
10. Příjem žádostí a dalších podání
– ústní podání telefonicky nebo osobně v kanceláři školy
– písemně osobní doručení, doručení prostřednictvím pošty na poštovní adresu nebo elektronicky
na emailovou adresu reditel@1zsbr.cz, mailto:info@1zsbr.cz
– telefonicky na čísle 552 306 871, 552 306 870 nebo e-mailem
Žádost musí obsahovat identifikační údaje žadatele, předmět žádosti, datum a podpis.

11. Opravné prostředky

opravný prostředek proti rozhodnutí je možné podat prostřednictvím ředitele školy do 15 dnů
od doručení rozhodnutí

12. Formuláře

K dispozici v kanceláři školy nebo v elektronické podobě http://www.1zsbr.cz.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Při úrazech žáků, zcizení, poškození zničení osobních věcí škola postupuje v souladu s právními
normami.

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy
– Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
– Zřizovací listina
– Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
– Školní řád v listinné podobě kancelář školy či na stránkách školy – http://www.1zsbr.cz

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací – veškeré požadované informace poskytuje škola zdarma.
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací – veškeré informace poskytuje
škola zdarma.

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

V listinné podobě v kanceláři školy, v elektronické podobě http://www.1zsbr.cz.