Dokumenty Ekotýmu

Roční plán EVVO 2022/2023

Přehled realizačních programů:

 1. Mezinárodní program Ekoškola
 2. Odpadové hospodářství
  1. Program Recyklohraní
  2. Třídění odpadu – „Děti učí děti“ – pro 1. ročník
  3. Sběrové akce ((papír, podzimní plody) – dle aktuální situace
 3. EVVO ve výuce
  1. Výuka na školní přírodní zahradě, budování školní zahrady
  2. Školní družina – Ekohrátky
  3. Soutěže s ekologickým zaměřením
  4. Předmět v 6. ročníku – Ekologický přírodopis
  5. Projektové dny
 4. Programy v ekocentrech
 5. Exkurze s ekologickou tématikou
 6. Volnočasové aktivity – spolupracujeme:
  1. Kroužek včelařství
 7. Další:
  1. Semináře pro pedagogy
  2. Informační nástěnka
  3. Vánoční jarmark
  4. Zahradní slavnost
  5. Spolupráce s LČR
  6. Spolupráce s SVČ Bruntál

 

 

 

1. MEZINÁRODNÍ PROGRAM EKOŠKOLAPoznámka
AnotaceVe škol. roce 2022-2023 je platný obhájený titul Ekoškola (platný do r. 2025). V letošním školím roce je rozpracováno téma Doprava. V průběhu roku jsou v plánu akce související s tímto tématem.

 

 
Garant Marie Ritnošíková, Pavla Sovadinová 
Cíle

 

–        zapojení žáků, rodičů i vyučujících do Ekotýmu či jeho aktivit

–        pravidelná práce s Ekotýmem, schůzky probíhají každý čtvrtek od 14:00 – 15:00 hod. (dobrovolná aktivita pro žáky od 2. – 9. ročníku)

–        vytváření soutěží pro žáky, zvýšení motivace k ekologii

–        začlenění vybraného tématu programu Ekoškoly do výuky (spolupráce se členy Ekotýmu

–        pravidelná informovanost na škole členy Ekotýmu

–        spolupráce na projektech školy, Vánočním jarmarku apod.

–        odborná exkurze pro členy Ekotýmu

–        výukový program členů Ekotýmu „Děti učí děti“ (seznámit žáky 1. ročníku s tříděním odpadů na naší škole)

–        propagace Ekoškoly – informace, články, aktivity Ekotýmu

 

 
Termín–        září 2022 – červen 2023 

 

 

2. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍPoznámka
AnotaceVe škole se dlouhodobě třídí odpad a to papír, plast, hliník, bioodpad, elektrozařízení, baterie, pet víčka, tonery, sáčky z programu Ovoce a zelenina do škol (pouze 1. stupeň) a Mléko do škol. 
Garant:Petra Benýšková, Marie Ritnošíková, Pavla Sovadinová 
Spolupráce:třídní učitelé 
Cíle:

 

–          kontrola rozmístění košů na třídění odpadů

–          zvýšení informovanosti o programech Recyklohraní

–          minimalizace tvorby odpadů

–          sběr odpadů – forma pomoci pro potřebné

–          motivace žáků ke třídění odpadů formou soutěží a odměn pro třídy

 
Termín–          bioodpad – po celý rok 2022/2023

–          elektroodpad – po celý rok 2022/2023 – svoz pod domluvě se ECOBAT

–          plastová víčka – po celý rok (po domluvě svoz a příspěvek do Spolku školy

–          Ovoce zelenina a mléko do škol – cca 1x za měsíc

 

 

 

 

 

 

3. EVVO VE VÝUCEPoznámka
A. 1. Výuka na školní zahradě 
Garant:učitelé 1. a 2. stupně 
Cíle:

 

–          využívání zahrady k výuce

–          motivace žáků k práci na zahradě

 
Termín:–          září, říjen, květen, červen 
A.    2. Budování školní zahrady 
Garant:Marie Ritnošíková (1. stupeň), Pavla Sovadinová (2. stupeň) 
Spolupráce:Vyučující pracovních a technických činností 1. a 2. stupně 
Cíle:– zpracování dlouhodobého plánu výsadby a péče o zahradu

(staré odrůdy, perm kultura atd.)

– možná spolupráce s rodiči

– školní zahrada – dokončení projektů

 

 
Termín:září, říjen

– květen, červen

 
B. Národní program Les ve škole, škola v lese – 1. stupeň

 

 
Garant:Marie Ritnošíková 
Cíle:–         Individuální zapojení dle zájmu vyučujících 1. stupně

 

 
Termín:–         průběžně po celý rok 
C. Školní družina – Ekohrátky  
Garant:vychovatelky ŠD 
Cíle:–          seznamování s ekologickými tématy formou her a zábavy

–          pomoc koordinátorek EVVO

 
Termín:–          po celý rok 
D. Soutěže s ekologickým zaměřením

 

 
Aliante Petrin–          branně přírodopisná soutěž

Termín: květen 2023

 
Ekologická soutěž

 ZŠ Okružní

–          garant: vyučující přírodopisu

Termín: duben 2023

 
Celoroční sběr papíru a podzimních plodů–          garant: Petra Benýšková

–          sběrový den 1x za půl roku

–          výtěžek bude použit na ceny pro vítěze

 

 
Další soutěže organizované Ekotýmem–          garant: Marie Ritnošíková, Pavla Sovadinová

–          další soutěže pořádané Ekotýmem v průběhu školního roku

 

Pěšky do školy – září 2022

 

E. Veselá zahrádka za oknem  
Garant:třídní učitelé 1. stupně, dle zájmu i 2. stupně 
Cíle:–          vytvoření malých zahrádek v truhlících za oknem

–          využití pěstovaných rostlin ve výuce

–          péče o rostliny od semínka po plod

 
Termín:–          po celý rok 
F. Projektové dny 
Garanti:třídní učitelé ve spolupráci s netřídními učiteli 
Den Země22. 4. 2023 
72 HODINříjen 2022 
Dýňový denříjen 2022 

 

4. PROGRAMY V EKOCENTRECHPoznámka
Anotaceabsolvování programů environmentální výchovy ve vybraných ekocentrech 
Garant:Marie Ritnošíková, Pavla Sovadinová 
Spolupráce:třídní učitelé 
Termín:

 

 Farma U Stromovouse (Stará Voda) – dle domluvy s provozovatelem

Actaea – Centrum Více v Karlovicích – dle nabídky programů centra

 

 

 

5. EXKURZE S EKOLOGICKOU TÉMATIKOUPoznámka
AnotacePravidelné exkurze dle aktuální nabídky 
Garant:Třídní učitelé 
Časový plán:v průběhu celého školního roku 2022/2023

květen – třídní exkurze

 
Příklady: Stanice mladých přírodovědců, Ekofarma, Sběrný dvůr Bruntál, Planetárium Ostrava, SVČ Bruntál, Ekologické centrum Sluňákov, Včelařské sdružení města Bruntál, Lesy ČR, Ekologické centrum Švagrov, Recyklační dvůr Bruntál, Kalex Bruntál – třídění plastového odpadu, Zoo Olomouc – komentované prohlídky s domluvou přehlídky kontaktního zvířete, Centrum Více společnosti Actaea v Karlovicích… 

 

 

6. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY – Kroužek včelařstvíPoznámka
AnotaceKroužek vedený pod Českým svazem včelařů. 
Garant:p. Tranová, p. Pospíšil 

 

 

7. DALŠÍPoznámka
AnotaceŠkola se zapojuje do mnoha aktivit s ekologickou tématikou jak po stránce vzdělávací, tak i zábavné. 
Semináře pro pedagogy
Garant:Marcela Žáková 
Informační nástěnka Ekotýmu
Garant:Ekotým ve spolupráci s Pavlou Sovadinovou a Mariií Ritnošíkovou 
Vánoční jarmark
Garant:Pavlína Daňková 
Cíle:–          jedná se o tradiční jarmark dle starých tradic (vystoupení

–          žáků, prodej rukodělných výrobků)

–          peníze získané z prodeje si každá třída investuje dle svého uvážení

 
Spolupráce s LČR, spolupráce s Mysliveckým svazem
Garant:Marie Rintošíková 
Cíle:–    pokračující spolupráce s LČR a myslivci

–    realizace programů v terénu i ve škole

 

 
Spolupráce se zastupiteli města Bruntál
Garant:Marie Ritnošíková, Pavla Sovadinová 
Cíle:– navazování spolupráce s vedením města pro získání podpory k projektům

– uspořádání besed

– návštěva budovy Městského úřadu města Bruntál

 
Termín:– po domluvě s vedením města Bruntál 
Spolupráce se vzdělávacím centrem Tereza
Garant:Marie Ritnošíková 
Cíle:Prostřednictvím zapojení se do projektů centra propagovat věhlas školy jako EKOŠKOLY města Bruntál.Kampaň obyčejného hrdinství
Termín:Po celý školní rok. 
Spolupráce s Městskou knihovnou
Garant:Marie Ritnošíková, Pavla Sovadinová, 
Cíle:Prostřednictvím zapojení do akcí a projektů pořádaných Městskou knihovnou podporovat a prezentovat spolupráci s bruntálskými příspěvkovými organizacemi. 

 

 

 

Zpracovaly: M. Ritnošíková, P. Sovadinová

 

 

 

 

PLÁN ČINNOSTÍ EKOTÝMU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022–2023

MĚSÍCAKCEHODNOCENÍ
ZÁŘÍ·         PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ

·         SEZNAMOVACÍ AKTIVITY

·         ROZDĚLENÍ FUNKCÍ V EKOTÝMU

·         CELOREPUBLIKOVÁ AKCE „PĚŠKY DO ŠKOLY“

 

ü  Přijati čtyři noví členové (ze 4. a 6. ročníku)

ü  Funkce rozděleny + nová funkce – „Služba před schůzkou“

ü  Proběhla úspěšně, škola vyhlášena jako nejlepší v kraji

ŘÍJEN·         DĚTI UČÍ DĚTI

 

·         DÝŇOVÝ DEN

 

·         72 HODIN

 

ü  Přesunuto do II. pololetí

 

ü  Příprava, rozdělení úkolů

ü  Zapojen I. stupeň (I. A, B, III. A, B, IV. A, B, C, V. C)

II. stupeň (VI. A, C, VII. A, VIII. B)

LISTOPAD·          DÝŇOVÝ DEN 16. 11.

 

·         TÉMA – DOPRAVA

 

·         BESEDA BESIP 30. 11.   (IV. A, V. C, VI. C, VII. A)

 

ü  Celá škola – velmi úspěšné – vznikla nová tradice

ü  Ukončení tématu – nákup stojanů z výdělku Dýňového dne

ü  Odměna kraje za 1. místo v kampani Pěšky do školy

PROSINEC·         VÁNOČNÍ JARMARK

 

·         VÁNOČNÍ BESÍDKA EKOTÝMU

 

ü  Pomoc při organizaci

 

ü  Proběhla úspěšně

 

 

 

LEDEN·         STMELOVACÍ HRY

 

·         NÁVŠTĚVA KOČIČÍHO ÚTULKU

·         TÉMA DOPRAVA – VÝROBA PLAKÁTU

 

ü  Splněno

 

ü  Krmivo předáno osobně

ü  Rozpracováno

ÚNOR·         EKOPROGRAMY SVČ

 

·         BESEDA SE ZASTUPITELI MĚSTA

 

·         VÝBĚR NOVÉHO TÉMATU NA ROZPRACOVÁNÍ

 
BŘEZEN·         PRÁCE NA ŠKONÍ ZAHRADĚ

 

·         PŘÍPRAVA NA DEN ZEMĚ

 

·         VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU

 
DUBEN·         DEN ZEMĚ

 

·         EKOSOUTĚŽ

 

 

·         KAMPAŇ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ

 
KVĚTEN·         NÁVŠTĚVA VČELAŘSKÉHO KROUŽKU

 

·         SBĚR PAPÍRU

 

·         NÁVŠTĚVA EKOCENTRA

 
ČERVEN·         ZAHRADNÍ SLAVNOST

 

·         VÝLET EKOTÝMU