Artikulační cvičení

PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 

Nabídka volnočasových aktivit a kroužků v naší škole je již více než rok obohacena o kroužek „Artikulační cvičení“, který je zaměřený na činnosti rozvíjející přirozený jazykový rozvoj.

 

Kroužek je vhodný jak pro děti, které navštěvují logopedii, tak i pro ty, které ji nenavštěvují. Zaměření kroužku není na samotné vyvozování, či korekci hlásek – jedná se o zábavné činnosti, rozvíjející řečové schopnosti a jazykové dovednosti, spočívající v procvičování motoriky mluvidel, včetně dechových cvičení, hrubé a jemné motoriky obecně, grafomotoriky, rozvoji zrakového a sluchového vnímání, paměti, pozornosti a myšlení, orientace v čase, prostoru aj.

 

Děti jsou touto zábavnou formou vedeny ke zlepšení a nápravě jejich výslovnosti a s menšími či většími úspěchy aplikují své nově nabyté dovednosti v běžném životě i ve škole – a to je pro nás ta největší odměna.

 

Kroužek vede paní asistentka Gabriela Sedlářová každé úterý a čtvrtek od 13:00 hod. do 13:45 hod.