PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Kritéria, termíny...

Přijímací řízení

V Bruntále dne 5. 3. 2018

 

Kritéria stanovená pro přijetí žáků k povinné školní docházce

 ve školním roce 2018/2019

 

 

Pro přijetí dítěte k základnímu vzdělání na Základní škole Bruntál, Jesenická 10, jsou stanovena následující kritéria:

 

  1. Věk dítěte

-v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

  1. Bydliště ve školském obvodu

– přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Bruntál, Jesenická 10, stanoveném Obecně závaznou vyhláškou města Bruntál č. 1/2014 o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných Městem Bruntál

  1. Kapacita školy

-její naplnění je důvodem nepřijetí dítěte, které nemá místo trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Bruntál, Jesenická 10

  1.    Kapacita prvních tříd

– v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje školy budou ve školním roce 2018/2019 otevřeny tři první třídy, počet žáků je omezen nejvyšším povoleným počtem žáků stanoveným vyhláškou č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Žáci splňující kritérium 1, 2 budou přijati k základnímu vzdělávání na této škole.

 

Kritéria 3, 4 jsou rozhodná pro přijetí dítěte s místem trvalého pobytu mimo školský obvod ZŠ Bruntál, Jesenická 10.

Při větším počtu zájemců o přijetí s místem trvalého pobytu mimo školský obvod ZŠ Bruntál, Jesenická 10, než budeme schopni přijmout, bude o přijetí rozhodovat los. Losování bude neveřejné, losovat budou členové školské rady za přítomnosti vedení školy.

Odklad povinné školní docházky udělený v loňském roce není důvodem pro přednostní přijetí.

 

 

                                                           Marcela Žáková, ředitelka