Kritéria pro přijetí žáků

V Bruntále dne 23. 1. 2019

 

Kritéria stanovená pro přijetí žáků k povinné školní docházce

 ve školním roce 2019/2020

 

 

 

Pro přijetí dítěte k základnímu vzdělání na Základní škole Bruntál, Jesenická 10, jsou stanovena následující kritéria:

 

1. Věk dítěte

 

-v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

 

2. Bydliště ve školském obvodu

 

– přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Bruntál, Jesenická 10, stanoveném Obecně závaznou vyhláškou města Bruntál č. 1/2014 o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných Městem Bruntál

 

3. Kapacita školy

 

-její naplnění je důvodem nepřijetí dítěte, které nemá místo trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Bruntál, Jesenická 10

 

4. Kapacita prvních tříd

 

– v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje školy budou ve školním roce 2019/2020 otevřeny tři první třídy, počet žáků je omezen nejvyšším povoleným počtem žáků stanoveným vyhláškou č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Žáci splňující kritérium 1, 2 budou přijati k základnímu vzdělávání na této škole.

 

Kritéria 3, 4 jsou rozhodná pro přijetí dítěte s místem trvalého pobytu mimo školský obvod ZŠ Bruntál, Jesenická 10.

 

Při větším počtu zájemců o přijetí s místem trvalého pobytu mimo školský obvod ZŠ Bruntál, Jesenická 10, než budeme schopni přijmout, bude o přijetí rozhodovat los. Losování bude neveřejné, losovat budou členové školské rady za přítomnosti vedení školy.

 

Odklad povinné školní docházky udělený v loňském roce není důvodem pro přednostní přijetí.

Vzhledem k plánované naplněnosti prvních tříd budeme letos schopni přijmout žáky s trvalým bydlištěm mimo náš školský obvod.

 

                                                           Marcela Žáková, ředitelka