INFORMACE K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE -aktualizováno

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

Podle současných informací zápis k povinné školní docházce proběhne v Bruntále v termínech     od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

 

 

 

Podrobnější informace k organizaci zápisů:

 

Naše škola má dostatečnou kapacitu pro zápis spádových i nespádových dětí, a to i ve třídě zřízené podle § 16 školského zákona, proto proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

 

Veškeré dotazy rodičům zodpovíme elektronicky, prostřednictvím e-mailu. Při přijímání se budeme řídit vyhlášenými kritérii, ale situace, kdy nebudeme z kapacitních důvodů žáky přijmout, by opravdu nastat neměla.

 

Samotný zápis proběhne v každém případě bez osobní přítomnosti dítěte ve škole, dojde pouze k distančnímu předání dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení).

Pro jistotu opakujeme, o jaké papíry se jedná:

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Prostá kopie rodného listu dítěte
 • V případě, kdy dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce, doklad o oprávnění dítě zastupovat
 • V případě odkladu povinné školní docházky dále navíc žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
 • Na stránkách najdete i přihlášku do školní družiny

 

V této věci se tedy nic nemění.

 

 

Podání žádosti

Přihlášky (žádosti) naleznete na stránkách školy dostatečném předstihu a je možné doručit je následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku, její adresa je na stránkách školy),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobním podáním: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné zavolat předem do školy a dohodnout termín předání dokumentů, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob ve škole.

Prosím, neděste se komplikací, určitě zápis zvládneme i touto formou. Pokud by se přesto vloudila chybička, např. žádost byla podána e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod., kontaktujeme vás a domluvíme se na potvrzení vaší žádosti jedním z výše uvedených správných způsobů, a to ve lhůtě 5 dnů.

Můžete samozřejmě poslat i žádost bez využití našeho formuláře. Tato žádost musí obsahovat následující skutečnosti:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (to jsme my, základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
 • jméno a příjmení zákonného zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Rodný list dítěte stačí doložit prostou neověřenou kopií (osobně nebo dálkovým způsobem).

 

 

Termín pro zápisy je celý duben, takže vydržte a vyčkejte, v dubnu bude dost času všechno zúřadovat. Kdyby se objevily nějaké změny nebo novinky, budeme vás okamžitě informovat.

 

 

S přáním pevného zdraví vaše Jednička.