Stanovení úplaty za školní družinu

Stanovení úplaty za školní družinu

 

Školní rok 2022/2023

 

Ve školním roce 2022/2023 je stanovena úplata za školní družinu ve výši 100 Kč za každý měsíc (pravidelná denní docházka), 50 Kč za každý měsíc (pravidelná docházka).

 

V případě pravidelné denní docházky platba probíhá bezhotovostně na účet školy ve dvou termínech

  • do 15. října 2022 ve výši 400 Kč (období září-prosinec)
  • do 31. ledna 2023 ve výši 600 Kč (období leden-červen).
  •  

V případě pravidelné docházky platba probíhá bezhotovostně na účet školy ve dvou termínech

  • do 15. října 2022 ve výši 200 Kč (období září-prosinec)
  • do 31. ledna 2023 ve výši 300 Kč (období leden-červen).

 

 

Úplata za nevyčerpanou službu v případě ukončení docházky (písemné odhlášení žáka) je v adekvátní výši (za každý nezapočatý měsíc) vrácena na základě žádosti zákonného zástupce na účet uvedený zákonným zástupcem.

Úplata za nevyčerpanou službu v případě rozhodnutí KHS nebo MZd o uzavření školy se vrací ve výši poměrně ponížené podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

 

 

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce základní školy k 1. 9. 2022 (případně při přijetí dítěte v průběhu školního roku). Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku oznámí zákonný zástupce do osmi dnů od nastalé změny. O snížení nebo prominutí úplaty bude vydáno rozhodnutí ředitelky školy.

 

V případě přerušení provozu školní družiny v měsíci červenci a srpnu se školné neplatí.

 

Při neuhrazení poplatku v termínu je možno dítě ze školní družiny vyloučit.

 

Osvobozen od úplaty je také zákonný zástupce dítěte, je-li zaměstnancem Základní školy Bruntál, Jesenická 10.

 

 

 

V Bruntále 1. 9. 2022                                                   PhDr. Marcela Žáková, ředitelka