Přijímací zkoušky – testování na onemocnění COVID -19

MŠMT vydalo mimořádné opatření k postupu testování žáků před konáním přijímacích zkoušek

 

Uchazeči o střední vzdělávání se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce, pokud:

 

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19 a
  • doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu provedených ve škole, které si provedl sám, nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

 

Oprávnění k testování na onemocnění COVID-19:

 

  • Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test před přijímací zkouškou a vydat o výsledku testu doklad.
  • Střední škola nebo konzervatoř, na kterou se uchazeč hlásí, může provést preventivní test před přijímací zkouškou a vydat o výsledku testu doklad.

 

Doklad o provedeném testování na onemocnění COVID-19 může uchazeč nahradit:

 

  • dokladem o tom, že uchazeč prodělal potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,
  • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu nebo PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  • certifikátem MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

 

 

V případě zájmu o testování na onemocnění COVID-19 před přijímacími zkouškami na naší základní škole, je žák povinen tuto skutečnost nahlásit třídnímu učiteli písemně (emailem) nejpozději do 27. 4. 2021 (10:00 hodin).