Kritéria pro přijetí do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

Kritéria stanovená pro přijetí žáků k povinné školní docházce

 ve školním roce 2021/2022

 

 

Pro přijetí dítěte k základnímu vzdělání na Základní škole Bruntál, Jesenická 10, jsou stanovena následující kritéria:

 

  1. Věk dítěte

 

  • v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

 

  1. Bydliště ve školském obvodu

 

  • přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Bruntál, Jesenická 10, stanoveném Obecně závaznou vyhláškou města Bruntál č. 1/2021 o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných Městem Bruntál

 

  1. Kapacita školy

 

  • její naplnění je důvodem nepřijetí dítěte, které nemá místo trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Bruntál, Jesenická 10

 

  1. Kapacita prvních tříd

 

  • v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje školy budou ve školním roce 2021/2022 otevřeny maximálně tři první třídy, počet žáků je omezen nejvyšším povoleným počtem žáků stanoveným vyhláškou č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

  

Žáci splňující kritérium 1, 2 budou přijati k základnímu vzdělávání na této škole.

 

Kritéria 3, 4 jsou rozhodná pro přijetí dítěte s místem trvalého pobytu mimo školský obvod ZŠ Bruntál, Jesenická 10.

 

 

Při větším počtu zájemců o přijetí s místem trvalého pobytu mimo školský obvod ZŠ Bruntál, Jesenická 10, než budeme schopni přijmout, bude o přijetí rozhodovat los. Losování bude neveřejné, losovat budou členové školské rady za přítomnosti vedení školy.

 

Odklad povinné školní docházky udělený v loňském roce není důvodem pro přednostní přijetí.

 

Vzhledem k plánované naplněnosti prvních tříd budeme letos schopni přijmout žáky s trvalým bydlištěm mimo náš školský obvod.

Rozhodujete-li se o podání žádosti o odklad povinné školní docházky, pokusíme se zajistit pro Vaše děti otevření přípravné třídy přímo na naší škole.

 

 

 

Doplňující informace:

 

 

Pokud se dítě nebo zákonný zástupce dítěte ze závažných důvodů nemůže v uvedeném

termínu k zápisu dostavit, oznámí zákonný zástupce dítěte tuto skutečnost škole a domluví si náhradní termín zápisu do 30. 4. 2021. Platí pro něj stejná kritéria přijetí jako při zápisu v řádném termínu. 

 

Zákonným zástupcům oznámíme přijetí nebo nepřijetí dítěte pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a vývěskou.

 

 

 

                                                                                    Marcela Žáková, ředitelka