Jak jsme zvládli školní inspekci

  1. března byla na naší škole zahájena tematická inspekční činnost, jejímž cílem bylo získat a analyzovat informace o činnosti školy v období distanční výuky.

 

 

Celá činnost proběhla přes MS Teams. Jednotliví inspektoři byli přidáni do hospitovaných hodin, na začátku hodin se žákům představili, sdělili důvod své přítomnosti a dále již do hodin nevstupovali. Po každé hodině proběhl podrobný pohospitační pohovor, na závěr celé inspekce proběhlo závěrečné zhodnocení.

 

 

Můžeme se pochlubit, že všechny hodiny byly pochváleny, škola je vybavená dostatkem techniky pro synchronní výuku, učitelé ji bez problémů využívají. Nastavení distanční výuky je také v souladu s doporučeními a metodik ou ministerstva školství, jako velké pozitivum bylo vyhodnoceno dělení tříd na menší skupiny. U žáků 3. – 5. ročníku nám bylo doporučeno sjednocení délky jednotlivých lekcí na 30 minut, stejně jako na 2. stupni (toto nastavení inspekce hodnotila jako velmi vhodné). Po projednání na poradě jsme se rozhodli toto doporučení postupně realizovat.

 

 

Z kladného hodnocení naší práce a nastaveného systému výuky máme radost.  Děkujeme žákům, že pracovali příkladně, a také vám rodičům, že tuto složitou dobu s námi zvládáte a spolupracujete.