Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2021/2022

První kolo přijímacího řízení: v prvním kole přijímacího řízení lze podat přihlášky na 
dvě školy.  Přihlášky musí být vyplněny stejně. Pořadí škol určuje pouze termín konání jednotné zkoušky (JZ), nikoliv preferovaný zájem o studium.

 

V letošním roce jsou 2 termíny konání přijímacích testů: 12. dubna a 13. dubna 2021 (pondělí a úterý).

 

Dne 12. května a 13. května 2021 jsou stanoveny náhradní termíny jednotných testů (čtyřleté, šestileté i osmileté studium).

Změny v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022:

 • Ředitel každé SŠ rozhodne, jestli se bude konat jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška (rozhodnutí musí být zveřejněno na stránkách každé SŠ do ledna 2021)
 • Ředitel SŠ může také rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky z důvodu nenaplněnosti oboru nebo jasně toto rozhodnutí stanoví v kritériích přijímacího řízení (rozhodnutí musí být zveřejněno na stránkách každé SŠ do března, nejpozději však do 19. března 2021)
 •  

Rady a doporučení:

Zjistěte si, zda Vámi vybraná škola (obor) vyžaduje povinnou lékařskou prohlídku (PLP).
Pokud ano, nechte si přihlášku potvrdit u svého obvodního dětského lékaře (popř. odborného lékaře).  Formuláře (PLP) mají některé SŠ na svých webových stránkách.

Seznamte se důkladně s kritérii přijímacího řízení na Vámi vybrané škole – (čtěte pozorně celý text).

Pokud Vámi vybraná škola boduje v rámci přijímacích kritérií různé aktivity – umístění v olympiádách, soutěžích (jedná se vždy o okresní a vyšší kola), studium ZUŠ apod., doložte tyto skutečnosti požadovaným způsobem.

Informace o středních školách, oborech studia, popisy povolání, testovací programy hledejte na těchto webových stránkách:

www.scio.czwww.infoabsolvent.czwww.atlasskolstvi.cz,  www.msmt.cz,   www.cermat.cz

 

Vyplnění přihlášky:

Spolu s vysvědčením bude vydávána přihláška na SŠ.  Přihláška bude částečně vyplněna (základní údaje, prospěch). Žáci si donesou tvrdou složku na dokumenty.

 • Zákonný zástupce vytvoří kopii této přihlášky SŠ, aby měl druhou přihlášku na SŠ.
 • Vyplníte název a adresu vybraných středních škol, kód studijního oboru a název studijního oboru, kontakty, termíny, proškrtáte volná pole, podepíšete každou přihlášku (podpis musí být vždy originál!).
 • Žák si nechá přihlášku (přihlášky) potvrdit od lékaře (vyžaduje-li to SŠ).
 • Žák si může nechat přihlášku zkontrolovat, zda je dobře vyplněna, a až pak doporučujeme zajít pro potvrzení od lékaře.
 • Řádně vyplněnou přihlášku žáci odevzdají ke kontrole do úterý 9. února 2021. Žáci odevzdají přihlášky kariérnímu poradci (pokud stále nebude probíhat prezenční výuka, na postupu kontroly přihlášek se domluvíme).
 • Škola přihlášky zkontroluje, zaeviduje, opatří podpisem TU, razítkem školy a podpisem ŘŠ a vrátí žákovi.
 • Zákonný zástupce vyplněnou a potvrzenou přihlášku odešle na SŠ – nejlépe DOPORUČENĚ!!! K přihlášce můžete doložit např. doporučení PPP apod.
 • Přihláška musí být podaná do 1. března 2021 řediteli SŠ – odešlete s předstihem.

 

 

Druhé kolo přijímacího řízení: počet přihlášek v druhém kole již není omezen.
Pozor: jedna přihláška na jednu školu!

 

 

Zápisový lístek – každý žák po přijetí na střední školu obdrží na základní škole 
1 zápisový lístek.

 

 

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, do které byl žák přijat a kde bude studovat. Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo, a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem.

V případě, že byl uchazeč přijat ve více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou.

 

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou. Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky.

 

V případě ztráty nebo poškození ZL musí zákonný zástupce podat vedení ZŠ žádost
o vydání nového ZL spolu s čestným prohlášením o jeho ztrátě (popř. poškození).

 

 

Atlas školství:

 • kontakty na Informační poradenská centra.
 • podrobné informace k celému procesu přijímacího řízení na SŠ včetně podmínek pro odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka na SŠ.

 

 

Kontakt: Mgr. Andrea Kožíšková, DiS – výchovná a kariérní poradkyně

Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 – 15:00 

E-mail: poradce2@1zsbr.cz, telefon: 552 306 892

 

V této době není možný osobní kontakt. V případě potřeby jsem vždy k dispozici na emailu, děkuji za pochopení.