Informace zákonným zástupcům žáků prvního stupně naší školy.

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

 

zveřejňujeme výběr z informací k vyučování v aktuálním období od 25. 5. 2020. Tyto informace jsou určeny zákonným zástupcům žáků prvního stupně naší školy.

Řídíme se závaznými pokyny Ministerstva školství ČR a také zdravotnictví. Doporučujeme Vám, abyste se s nimi seznámili:

 

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

Provozní doba školy v čase od 25. 5. 2020:

8:00 – 16:00

 

Žáci prvního stupně budou do budovy školy přicházet hlavním vchodem. Před školou bude zajišťovat plynulý přesun žáků do tříd některý ze zaměstnanců školy. Šatny nebudou otevřeny. Žáci se přezují až ve třídách.  Vstup do budovy školy bude probíhat od 7:30.

Výuka začne v 8:00 hod. Vyučující na jednotlivých podlažích budou domluveni na přestávkách tak, aby se jednotlivé skupiny žáků nepotkávaly.

První den při vstupu do školy žák předá vyučujícímu vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění:

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

V případě nedodání čestného prohlášení nebude žák vpuštěn do budovy školy.

 

 

Hygienická opaření

 

Ve škole se vše připravuje na zvýšený úklid a dezinfikování v souladu s vládními nařízeními.

Na výuku si děti budou nosit nejméně dvě roušky a dva sáčky. K dispozici budou i ochranné štíty. Ty budou používány pouze společně s rouškou – nikoliv samostatně.

 

 

Organizace vzdělávacích aktivit

 

Výuka je dobrovolná na základě rozhodnutí rodičů. Dopolední část končí v 1. až 4. ročníku ve 12:00, v 5. ročníku ve 12:30. Všichni žáci 5. ročníku a žáci nižších ročníků, kteří nebudou zapojeni do odpoledního bloku, v tomto čase opouští školu.

 

Každá vyučovací skupina bude mít nejvýše 15 žáků. Upozorňujeme, že pro výuku Vašeho dítěte nemůžeme zaručit právě „Vaši“ paní třídní učitelku – učitele. Obsahem výuky budou převážně český jazyk, matematika a angličtina.

 

Žáci, kteří nebudou docházet do školy, budou vypracovávat stejné úkoly jako jejich spolužáci, kteří budou ve škole. Obě formy výuky budou mít stejný obsah.

 

Provoz odpoledního zájmového bloku bude zajištěn do 16:00 hod. Každá skupina zůstává ve své třídě, do třídy přichází jiný pedagogický pracovník. V případě vyhovujícího počasí mohou probíhat venkovní aktivity v areálu školy – hřiště, jednotlivá atria.

 

Odchod dětí z odpoledního zájmového bloku umožňujeme vždy v celou hodinu (ve 13, 14, 15, 16 h). Pokud bude dítě odcházet s doprovodem, doprovod na dítě v danou hodinu čeká před hlavním vchodem do budovy školy. Ohledně odchodů dětí z odpoledního bloku budete kontaktováni některou z vychovatelek školní družiny.

 

 

Stravování

 

Od 25. 5. budou mít žáci k dispozici obědy – jedno teplé jídlo, bez polévky, kompenzace ovocem, zeleninou, jogurty…

Vzhledem k dodržení nařízení vlády obědy budou vydávány od 10:00 do 12:30 tak, aby se jednotlivé skupiny nesetkávaly.

 

 

Hodnocení žáků

 

Žáci budou hodnoceni podle nové vyhlášky MŠMT. Podrobné informace již najdete na stránkách školy. Jelikož ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 neproběhly žádné klasické konzultace se zákonnými zástupci, budete třídními učiteli osobně seznámeni s návrhem hodnocení Vašeho dítěte do poloviny června 2020.

 

 

Závěr

 

Školní rok ukončíme v pátek 26. 6. 2020, tedy o dva dny dříve. Bylo rozhodnuto o udělení ředitelského volna z důvodu revitalizace vnitřních prostor školy.

 

 

Milí rodiče, prarodiče, děkujeme Vám za obětavost při vzdělávání Vašich dětí po dobu zvláštního režimu. Těšíme se na osobní setkání s žáky i s Vámi.