Ochrana zdraví a provoz ZŠ

MŠMT ČR zveřejnilo materiál nazvaný Ochrana zdraví a provoz základních škol v období konce školního roku 2019/2020. Tento dokument upřesňuje provozní podmínky v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně a 9. ročníku ve škole.

 

Chci vás tedy seznámit se základními pravidly, která budeme dodržovat.

 

 1. stupeň

Zákonný zástupce má možnost vyjádřit zájem poslat dítě do školy do 18. 5. 2020.

 

Výuka bude zahájena 25. 5. 2020, k tomuto datu budou žáci zařazeni do skupin. Ve skupině budou vždy žáci jedné třídy nebo jednoho ročníku. Složení skupiny bude neměnné, po 25. květnu do ní žádný další žák již zařazen být nemůže. Ke skupině budou přiřazeni v potřebném počtu (s ohledem na délku provozu a personální možnosti školy) pedagogičtí pracovníci, kteří budou s žáky v tomto složení pracovat do konce školního vyučování. Skupinám bude přidělena odpovídající třída.

 

Všechna další opatření se odvíjejí od toho, kolik žáků bude školu navštěvovat. Proto jsme vás již požádali o vyjádření předběžného zájmu posílat děti do školy. Provoz bude uzpůsoben tak, aby nepřesahoval organizační, technické a personální možnosti školy.

 

Upravíme pravidla týkající se příchodu do školy, pohybu před školou a přesunu do jednotlivých učeben.

 

 

Přesně je stanoveno, jak se žáci budou chovat ve třídě:

 

 • Umytí rukou, desinfekce
 • Neměnné složení kolektivu
 • Maximální počet žáků
 • Používání ochranné roušky
 •  

Žáci musí mít minimálně dvě roušky na den, ve chvíli, kdy je budou moci odložit, uloží roušku do igelitového sáčku. Se zajištěním roušek pomůžeme, již pracujeme na jejich výrobě. Pokud vše klapne, vybavíme žáky doplňkově i ochrannými štíty.

 

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest. Pokud žák bude vykazovat v průběhu pobytu ve škole náznaky onemocnění, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonný zástupce jej ze školy okamžitě vyzvedne. 

 

Zajistíme školní stravování, i když s jistými omezeními, neboť i v jídelně platí mnoho nezvyklých pravidel. Žáci z různých skupin se nesetkají, nebudou si sami brát ani sklenice a příbory, polévku pravděpodobně nahradíme zvýšeným přídělem ovoce a balených výrobků (jogurty apod.)

 

Upozorňuji, že vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv jejich doprovodu.

 

V celé budově bude přísně dbáno na dodržování hygieny a pravidelnou desinfekci. Desinfekční prostředky budou k dispozici na toaletách, chodbách, ve třídách, před jídelnou. Zaměstnanci úklidu a jídelny absolvují proškolení, projednáme přesná pravidla úklidu, čištění a desinfekce povrchů nebo předmětů.

 

Ministerstvo zdravotnictví také definovalo, kdo patří do rizikové skupiny. Do této skupiny patří i žáci, kteří osobně naplňují alespoň jeden z následujících bodů.

 

 • Chronické onemocnění plic
 • Onemocnění srdce nebo velkých cév
 • Porucha imunitního systému
 • Těžká obezita
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus
 • Chronické onemocnění ledvin
 • Onemocnění jater
 • Žití ve společné domácnosti s jakoukoliv jinou osobou patřící do rizikové skupiny (kromě výše uvedených bodů tedy i společná domácnost s člověkem nad 65 let s přidruženým chronickým onemocněním).

 

 

Vzdělávání bude pravidelné, každodenní, rozdělené na dopolední a odpolední část. Dopoledne se budeme věnovat stejným aktivitám, jaké bude zahrnovat vzdělávání na dálku, takže žáci doma i ve škole budou mít stejný program. Cílem odpolední části je zajištění zájmového vzdělávání podobně jako ve školní družině.

 

Přesné stanovení provozní doby bude závislé na technických, organizačních a personálních podmínkách, v této chvíli předpokládáme provoz od 7:00 do 15:00. Chápu, že s tím mohou mít někteří rodiče problém, ale nejsme si jisti, že delší provoz je reálný, a to ani při plánovaném plném využití vychovatelů a asistentů.  Bohužel i část pedagogů patří do rizikové skupiny a ke každé žákovské skupině jich potřebujeme několik.

 

 

Před prvním vstupem do školy předloží zákonný zástupce tato prohlášení:

– písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví      ke stažení ZDE:  ochrana_zdravi_zs

– písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění       ke stažení ZDE: příloha_čestné_prohlášení

 

 

 1. ročník

Možnost navštěvovat konzultace se týká jen žáků připravujících se na přijímací zkoušky na střední školy. Žáci budou pracovat ve skupinách do 15, jejich složení bude opět neměnné po celou dobu. Žáka nelze po 11. květnu do skupiny dodatečně přidat (zařadit). Střídat se ve skupině budou vyučující českého jazyka a matematiky.  Čas konání konzultací bude upřesněn tak, aby se nesetkávali žáci 1. stupně a 9. ročníku. Cílem konzultací bude příprava na přijímací zkoušky.

 

Všechna ostatní opatření platí stejně jako při výuce na 1. stupni.

 

 

Vážení zákonní zástupci, se všemi skutečnostmi, které se nově objeví nebo budou organizačně upřesněny, budete včas seznámeni.

 

Přeji hezké májové dny.

                                 M. Žáková