Ruský jazyk na naší škole

V rámci povinného předmětu Druhý cizí jazyk si žáci v sedmém, osmém a devátém ročníku osvojují základy ruského jazyka jako rozšíření jazykového vzdělání na základní škole. Vyučovací předmět má časovou dotaci v  7. – 9. ročníku 2 hodiny týdně. 

 

 

Výuka probíhá v jazykových a kmenových učebnách. Je koncipována tak, aby žáky postupně vybavovala dovednostmi potřebnými k dalšímu rozvoji učení v cizím jazyce. Je směřována k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v základních životních situacích a hovořit o tématech, která odpovídají jejich jazykové úrovni.

 

 

V počáteční fázi výuky se žáci seznamují s azbukou, učí se číst i psát. Postupně se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života, správně konverzovat ve známých kontextech, vhodně reagovat na sdělení a porozumět mluvenému i písemnému projevu. Při výuce gramatiky je kladen důraz opět na komunikační schopnosti žáků, důležité je správné použití jednoduchých vazeb a frází. Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, správnou výslovnost, intonaci a zvýšenou pozornost věnujeme také poslechu. Práce s textem je založena na vyhledávání jednotlivých informací, schopnost tvoření otázek a odpovědí, které z textu vyplývají.

 

 

Spolu s komunikativní orientací je rovněž kladen důraz na seznamování žáků s reáliemi rusky mluvících zemí, což je v dnešní době snadnější díky internetu a dalším médiím (rádio, televize, tisk), které je možné ve výuce s ohledem na vybavenost učeben používat. To vše umožňuje přiblížit žákům jejich kulturu, tradice, zvyky a způsoby života, a zároveň je porovnávat s naší zemí a následovně i s jinými cizojazyčnými kulturami.

 

 

Na naší škole seznamujeme žáky s reáliemi rusky mluvících zemí mj. za pomoci projektových dnů s ruskou rodilou mluvčí, přibližujeme zajímavé zvyky a tradice Ruska atp., čímž jim zpestřujeme výuku tohoto cizího jazyka.

 

 

V prosinci 2018 např. proběhl na naší škole první projektový den s rodilou mluvčí na téma Vánoce v Rusku a v termínu 14. – 15. 3. 2019 jsme ve  škole přivítali lektorku paní Taťánu Dumonceau, která je rovněž rodilou mluvčí a která naše žáky seznámila s tradicemi a zvyky během pravoslavných velikonočních svátků v Rusku.

 

 

Projektové dny v ruském jazyce se nám na škole osvědčily a naši žáci se na tyto netradiční projektové dny velmi těší. Děkujeme tedy tímto paní lektorce Taťáně Dumonceau za velmi přínosné dva dny u nás na škole a těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce.