Ohlédnutí za třídními schůzkami

Přestože ve čtvrtek 11. října bylo krásné slunečné počasí, účast rodičů na třídních schůzkách byla nadprůměrná. Jsme tímto faktem velmi potěšeni, protože dobrá spolupráce s rodiči je jedním z předpokladů, že se nám všem bude dařit uskutečňovat náš společný cíl – výchovu a vzdělávání žáků.

 

První rodiče – delegáti spolku za jednotlivé třídy – se sešli už v 15:00 hodin na shromáždění, na němž odhlasovali změnu stanov spolku a zvolili náhradního člena kontrolní komise. O půl hodiny později začaly třídní schůzky na prvním stupni a v 16:00 hodin na druhém, to proto, aby se rodiče, kteří mají děti na obou stupních, mohli zúčastnit schůzek příslušných tříd.

 

Třídní učitelé seznámili zákonné zástupce se školním řádem a zdůraznili nutnost dodržování pravidel ŠŘ, s organizací školního roku, zvláště upozornili na volné dny, aby si rodiče mohli naplánovat své soukromé rodinné aktivity. Dále byli rodiče pozváni na školní a spolkové akce (Vánoční jarmark, Jarní koncert, Zahradní slavnost aj.) Byly představeny projekty, práce školního poradenského týmu, možnosti doučování ze Šablon, zájmové útvary, školní exkurze. Také byla s rodiči probrána pravidla omlouvání a pravidla odhlašování obědů ve školní jídelně. Dále se třídní učitelé věnovali specifickým problémům jednotlivých tříd. Učitelé 7. ročníku uvedli mimo jiné základní informace o lyžařském kurzu – třídy navštívila P. Sovadinová s bližšími informacemi, v 9. ročníku řešili otázky kariérního poradenství (přijímací zkoušky, talentové zkoušky, schůzka s rodiči 13. 11. 2018).

 

Říjnovým třídním schůzkám předcházely ty, které byly pro rodiče žáků 6. ročníku. Schůzky byly svolány v prvním týdnu školního roku, aby mohly být zákonným zástupcům předány informace o adaptačním pobytu a aby měli možnost se seznámit s třídními učiteli. První část schůzek proběhla v jídelně školy, kde byli představeni členové školního poradenského týmu a učitelé vyučující v šestém ročníku. Byla poskytnuta informace o naší škole, o projektech, zájmových útvarech atp.

 

Poté následovaly schůzky v jednotlivých třídách 6. ročníku. Byli zvoleni zástupci za třídu do Spolku přátel ZŠ Bruntál, Jesenická. Program byl obdobný jako na schůzkách říjnových, rodiče byli navíc seznámeni s novými předměty a požadavky vyučujících.

 

Rodiče mají možnost se během schůzek obracet na učitele s dotazy, podněty a požadavky, zmiňujeme některé z nich:

Zasílání informací o soutěžích jednotlivým rodičům emailem jsme vyhodnotili jako nefunkční, neboť zákonný zástupce se dozví o účasti svého dítěte v soutěži nebo na jiné akci prostřednictvím tzv. souhlasky, ve které potvrdí svým podpisem, že s účastí souhlasí. Na souhlasce jsou vypsány veškeré nutné údaje s akcí související.

 

Dotazy k lyžařskému výcviku – neorganizujeme pobytový kurz, protože je poměrně finančně náročný. Chceme dopřát možnost účastnit se kurzu co největšímu množství dětí, k tomuto rozhodnutí přispívá i skutečnost, že naše škola je v dobré dojezdové vzdálenosti do několika lyžařských středisek a můžeme v případě nepříznivých klimatických podmínek posunout termín konání kurzu.

 

Kartičky k přednostnímu výdeji oběda – v loňském roce se počet těchto kartiček nebývale zvětšil a přestávaly plnit svou původní funkci. Na začátku školního roku jsme se rozhodli, že je z tohoto důvodu zrušíme, zvláště když odjezdy autobusů do Malé Morávky byly posunuty na příznivou dobu.

 

V průběhu září jsme zjistili, že problém mají žáci, kteří dojíždějí ze směru Razová, Nová Pláň, Mezina. Žáci dojíždějící  z tohoto směru obdrží zmiňovanou kartičku, aby se mohli naobědvat a stihli autobus domů. K tomuto tématu snad ještě jeden dovětek: není smyslem kartiček, aby se dítě ve spěchu naobědvalo a pak utíkalo na autobus, zvláště když mu další jede např. za 30-40 minut. Může se (i bez kartičky) v klidu najíst, popovídat si s kamarády, posadit se do relaxační zóny a pak pohodlně odejít na autobus, zvláště pak v zimě, kdy čekání na zastávkách není nic příjemného. Je nutné zvážit, co je pro dítě lepší.

 

Třídní schůzky jsou důležitým, ale ne jediným komunikačním kanálem mezi školou a rodiči. Ještě jednou díky za podporu a zájem, které jste projevili svou vysokou účastí. Kdyby se ale objevily jakékoliv dotazy a podněty v příštích dnech, přijďte, napište mail, zavolejte.