Další informace k GDPR

Vážení rodiče,

 

do účinnosti nových pravidel týkajících se zpracování osobních údajů zbývají 3 dny, takže se pokusíme přidat některé další informace, zopakovat to nejdůležitější a zodpovědět případné dotazy.

 

Naše škola je tedy správce osobních údajů Vás a Vašich dětí.

Budete-li nás potřebovat kontaktovat, použijte:

 

Tel.: 552 306 871

E-mail: reditel@1zsbr.cz

ID datové schránky: q23fs6x

 

Budete-li chtít kontaktovat našeho pověřence, i jeho údaje jsme na stránkách již zveřejnili.

Můžete se na něj obrátit, kdybyste se domnívali, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy. V tomto případě se můžete obrátit také na dozorový orgán (Úřad na ochranu osobních údajů).

           

Tyto osobní údaje zpracováváme zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 261/2004 Sb., školský zákon), nebo abychom mohli plnit smlouvy či poskytovat školské služby (např. školní stravování).

 

Ještě jednou chceme připomenout, že tyto osobní údaje se v určitých případech předávají dál.

Pokud nám to ukládá nějaký právní předpis nebo podmínky dotačního řízení, předáváme je např. krajskému úřadu nebo MŠMT. Soukromé subjekty osobní údaje obdrží jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. předání osobních údajů Vašeho dítěte ubytovateli za účelem realizace adaptačního pobytu). Dále ukládáme některé údaje žáků na serverech společnosti Školní informační systémy s.r.o. (provozovatel systému iškola.cz), která pro nás zajišťuje vedení školní matriky. Žádné údaje ale nepředáváme do třetích zemí (země mimo EU).

 

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

  • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům, resp. osobním údajům Vašeho dítěte
  • opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné
  • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

 

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

 

 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že

  • můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
  • můžete požádat o přístup k nim
  • můžete požádat o informace o jejich zpracování
  • můžete požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných údajů

 

Upozorňujeme, že můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům, resp. údajům  Vašeho dítěte, jehož jste jeho zákonným zástupcem. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

 

Žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svou totožnost. Informaci o přijatých opatřeních (odpověď) vám poskytneme zpravidla do jednoho měsíce (ve složitějším případě může dojít k prodloužení lhůty). Žádost a její vyřízení je bezplatné, ale v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).