TÝDENNÍ PLÁNY (1.stupeň)

UČÍME SE DISTANČNĚ – TÝDENNÍ PLÁNY (1.stupeň)

TÝDENNÍ PLÁN 4.1. – 8.1.2021

 

3. ročník (třída III. A , III. B, III. C)

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 4.1. – 8.1.2021
ČESKÝ JAZYK
 • Procvičování vyjmenovaných slov po Z, B
 • Seznámení s vyjmenovanými slovy po L
 • Vyvození slovního druhu – číslovky
 • Opakování psaní i/í a y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách
Matematika
 • Procvičování násobení a dělení v oboru malé násobilky – automatizace spojů
 • Procvičování pamětného sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 přechodem přes základ 10
 • Slovní úlohy
Prvouka
 • Současnost a minulost v našem životě
Anglický jazyk
 • Opakování probraných frází – pozdravy, otázky
 • Opakování slovní zásoby témat: barvy, čísla (0-20) školní pomůcky

 

ROZVRHY HODIN (ON-LINE VÝUKA TEAMS) třída III. A, III. B, III. C

 


 

 

4. ročník (třída IV. A, IV. B, IV. C)

 

TÝDENNÍ PLÁN 4.1. – 8.1.2021
ČESKÝ JAZYK
 • Procvičování užití vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných.
 • Vyhledávání podstatných jmen a sloves v textu.
 • Určování rodu, čísla a pádu u podstatných jmen.
 • Přiřazování podstatných jmen rodu středního k jednotlivým vzorům (město, moře, kuře, stavení).
MATEMATIKA
 • Opakování sčítání a odčítání zpaměti v oboru 0 – 10 000.
 • Procvičování písemného sčítání a odčítání v oboru 0 – 10 000.
 • Procvičování písemného násobení dvojciferným činitelem.
 • Procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem.
PŘÍRODOVĚDA
 • Seznámení s vlastnostmi živočichů a jejich porovnávání s vlastnostmi rostlin (společné, odlišné).
 • Seznámení s dělením živočichů (obratlovci, bezobratlí).
 • Seznámení s dělením obratlovců (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci).
VLASTIVĚDA
 • Kraj Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský – práce s mapou.
 • Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat.
ANGLICKÝJAZYK
 • Opakování slovní zásoby (části obličeje).
 • Seznámení s pojmenováním jednotlivých členů rodiny (nová slovní zásoba).
 • Procvičování slovesa have got – tvorba kladných vět.

 

ROZVRHY HODIN (ON-LINE VÝUKA TEAMS)

 


 

5. ročník (třída V. A, V. B, V. C)

TÝDENNÍ PLÁN 4.1. – 8.1.2021
ČESKÝ JAZYK
 • opakování – určování vzorů u podstatných jmen rodu mužského, pravopis vzorů mužského rodu
 • vyvození druhů přídavných jmen, tvoření přídavných jmen z podstatných jmen
 • rozdělení přídavných jmen do druhů (tvrdá, měkká, přivlastňovací)
MATEMATIKA
 • opakování – rozvinutý zápis čísla, písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru 0 – 1 000 000,
 • zaokrouhlování čísel na D,S,T
 • vyvození závislosti, práce s daty – diagramy, grafy, soustava souřadnic
PŘÍRODOVĚDA
 • opakování – manufaktury, průmyslová revoluce, významní vynálezci a jejich vynálezy
VLASTIVĚDA – D
 • Jihomoravský kraj – poloha, krajské město, povrch, vodstvo, průmysl, zemědělství
VLASTIVĚDA – Z
 • opakování – podmínky života na Zemi
 • vyvození podnebných pásů, tropický pás
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
 • Petra Braunová – Ema a kouzelná kniha (práce s textem)

 

ROZVRHY HODIN (ON-LINE VÝUKA TEAMS)