Informace o GDPR

Vážení rodiče,

 

jistě vám neuniklo, že od 25. května 2018 vstoupí v platnost nařízení EU o GDPR, které upravuje proces zpracování osobních údajů.

 

Osobní údaje zpracováváme dlouhodobě, řídíme se směrnicí o ochraně osobních údajů č. 1/2015/S. její platnost bude od 25. 5. 2018 zrušena a nahradí ji směrnice nová  – podle GDPR. Jako správce osobních údajů tedy zpracováváme data v řadě případů.

 

V této souvislosti jsme provedli analýzu současného stavu, přepracovali a doplnili všechny smlouvy zasahující svou náplní do oblasti zpracování osobních údajů a připravili jsme dokumenty, které práci s osobními údaji přesně mapují, takzvané záznamy o činnosti. Tyto záznamy by měly zachytit veškeré operace s osobními údaji, např.

 

 • přijetí k základnímu vzdělávání (žádost a rozhodnutí)
 • odklad povinné školní docházky
 • vzdělávání v cizině
 • evidence záznamů v třídní knize
 • evidence údajů a doplňujících údajů ve školní matrice
 • katalogové složky
 • posudek o zdravotní způsobilosti, uvolnění z předmětu
 • seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem
 • stravování ve školní jídelně
 • prezentace školy

Pověřenec nám bude stanoven zřizovatelem.

 

K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se na Základní školu Bruntál, Jesenická 10 jako na správce můžete obracet prostřednictvím datové schránky ID q23fs6x, e-mailem na adrese info@1zsbr.cz nebo poštou na adrese ZŠ Bruntál, Jesenická 10, Jesenická 10, 79201 Bruntál. Těmito způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo uplatnit práva na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stejně tak se můžete jako subjekt údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu  za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (u údajů zpracovávaných ze zákona pochopitelně žádný nesouhlas s jejich zpracováním není možný).

 

Pro vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

 

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o škole, na níž pokračuje v dalším vzdělávání. Tyto údaje se v souladu se zákonem předávají MŠMT, ČŠI atd.

 

Další agendy, resp. činnosti, o kterých je třeba informovat, se týkají např. nutnosti zajistit bezproblémový režim školy, bezpečnost a zdraví apod. Všechny údaje i důvody jejich zpracovávání jsou zachyceny v již zmiňovaných záznamech o zpracování.

 

Právě souhlasy jsou tím, co vás asi bude zajímat. Takže shrňme základní fakta.

 

Údaje, které zpracováváme za účelem daným zákonem, nepotřebují žádné další ošetření a nevyžadují žádné souhlasy.

Údaje, které zpracováváme z jiných důvodů, můžeme zpracovat jen na základě vašeho souhlasu. O zpracování osobních údajů musí být subjekt (zjednodušeně vy)stručně a srozumitelně informován. Osobní údaje jsou účelově omezeny, můžeme je zpracovávat jen za účelem, za kterým byly shromážděny, tedy pro nic jiného. Zároveň jejich sběr minimalizujeme, ukládáme je jen na nezbytně nutnou dobu, opět v souladu se zákonem. Škola jako správce těchto údajů zodpovídá za přijetí vhodných personálních, organizačních a technických opatření k jejich zabezpečení.

 

Souhlas

 • musí mít všechny náležitosti – tedy být svobodný, konkrétní, informovaný, ničím dalším nepodmíněný
 • jeho udělení musí být prokazatelné
 • je odvolatelný

Jako subjekty údajů máte následující práva:

 • právo na informaci o zpracovávaných údajích
 • právo na přístup k údajům
 • právo na opravu
 • právo být zapomenut
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost…

Celá situace kolem GDPR vypadá zatím velmi komplikovaně a nepřehledně. Dosud platnou legislativou se řídíme, takže přechod na novou situaci s vaší pomocí určitě také zvládneme. Jen co získáme další informace, např. kdo bude naším pověřencem, sdělíme vám jeho jméno a kontaktní údaje.