Týdenní plány (1.stupeň)

#

PŘEDMĚT

UČIVO (týden 10.5. – 14.5. 2021)

1
ČESKÝ JAZYK
 • Čtení ze slabikáře str. 76 – 80
 • Čtení s porozuměním
 • Písmeno G, g
 • Psaní slov, vět, písmen I, D, k, K, r
2
MATEMATIKA
 • Číselná řada 0-20
 • Sčítání a odčítání do 15 bez přechodu přes 10
 • Rozklady a porovnávání čísel do 20
 • Jednoduché slovní úlohy
3
PRVOUKA
 • Rok, roční období, měsíce v roce

#

PŘEDMĚT

UČIVO (týden 10.5. – 14.5. 2021)

1
ČESKÝ JAZYK
 • Čtení ze slabikáře str. 82 – 87
 • Čtení s porozuměním, orientace v textu
 • Nové písmeno Ř, ř, slabiky, slova
 • Opis, přepis slov, vět, diktát, nácvik psaní písmene R,E, j, Š, š, malá písanka str.30,31,32, písanka č.2 str. 26, 33, velká písanka č. 3 str.1, 3, 5, písanka č. 5 str.1, 3
2
MATEMATIKA
 • Procvičování sčítání a odčítání do 10-ti, pětiminutovky
 • Sčítání v druhé desítce do 20-ti
 • Řešení jednoduchých slovních úloh
 • Matematika 3. díl str. 21 – 24, malý procvičovací sešit č.3 str. 10, 11
3
PRVOUKA
 • Já a můj svět str. 62, 63 – naše vlast, cestování, výlety
 • 64, 65 – zájmy, volný čas

#

PŘEDMĚT

UČIVO (týden 10.5. – 14.5. 2021)

1
ČESKÝ JAZYK
 • Stavba slova, slova příbuzná
 • Psaní a výslovnost párových souhlásek
 • Podstatná jména
 • Přepis, opis
 • Čtení s porozuměním, práce s textem
2
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání v oboru 0-100 – opakování
 • Násobení jako opakované sčítání, násobení 0, 1, 10
 • Řešení slovních úloh
 • Geometrická tělesa
3
PRVOUKA
 • Souhrnné opakování jara

#

PŘEDMĚT

UČIVO (týden 10.5. – 14.5. 2021)

1
ČESKÝ JAZYK
 •  
2
MATEMATIKA
 •  
3
PRVOUKA
 •  
4
ANGLICKÝ JAZYK
 

 


#

PŘEDMĚT

UČIVO (týden 10.5. – 14.5. 2021)

 

1
ČESKÝ JAZYK
 • Procvičování vyjmenovaných slov po Z, B, L, M, P, S, V
 • Určování podstatných jmen ve větách.
 • Určování pádů podstatných jmen.
 • Určování životnosti u podstatných jmen rodu mužského
 • Čtení s porozuměním
2
MATEMATIKA
 • Násobení a dělení čísly 50, 60, 70, 80, 90.
 • Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel
 • Procvičování malé násobilky.
3
PRVOUKA
 • Živočichové – společné znaky živočichů.
 • Dělení živočichů podle stavby těla – stavba těla živočichů
4
ANGLICKÝ JAZYK
 • Poslech, doplňování do vět dle poslechu
 • Čtení krátkého textu
 • Procvičování naučených frází
 • Rozšiřování slovní zásoby – části lidského těla.

 


#

PŘEDMĚT

UČIVO (týden 10.5. – 14.5. 2021)

1
ČESKÝ JAZYK
 • Procvičování užití vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných.
 • Vyhledávání podstatných jmen a sloves v textu.
 • Určování rodu, čísla a pádu u podstatných jmen.
 • Procvičování koncovek (y,ý/i,í) podstatných jmen rodu středního podle vzorů.
 • Procvičování koncovek (y,ý/i,í) podstatných jmen rodu ženského podle vzorů.
 • Procvičování rodu mužského životného a neživotného.
 • Procvičování vzorů pro podstatná jména rodu mužského (pan, hrad, muž, stroj, předseda, soudce).
 • Přiřazování podstatných jmen rodu mužského životného a neživotného k jednotlivým vzorům (pan, hrad, muž, stroj, předseda, soudce).
 • Procvičování koncovek (y,ý/i,í) podstatných jmen rodu mužského podle vzorů.
 • Vyvození sloves – opakování osoba, číslo, čas, tvary sloves v přítomném čase.
2
MATEMATIKA
 • Procvičování písemného násobení dvojciferným činitelem.
 • Vyvození písemného násobení trojciferným činitelem.
 • Procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem.
 • Procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem se zbytkem.
 • Procvičování číselného oboru 0 – 100 000 (číselné řady vzestupně a sestupně,
  řády, porovnávání čísel).
 • Procvičování číselného oboru 0 – 1 000 000 (číselné řady, porovnávání čísel, řády).
 • Procvičování zaokrouhlování na desetitisíce a statisíce.
 • Procvičování pamětného a písemného sčítání a odčítání v oboru 0 – 1 000 000.
 • Procvičování písemného násobení v oboru 0 – 1 000 000.
 • Vyvození násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000.
3
PŘÍRODOVĚDA
 • Procvičování  kapitoly horniny a nerosty – co je nerost, co je hornina, dělení hornin, vyvřelé horniny (žula), usazené horniny (pískovec, vápenec), přeměněné horniny (mramor), energetické suroviny (uhlí, ropa, zemní plyn).
 • Procvičování kapitoly vlastnosti látek – délka, hmotnost (základní jednotky, další jednotky, měřidla).
 • Procvičování s kapitolou Ekosystém pole – rostliny našich polí (polní plodiny, plevele) a živočichové našich polí (ptáci, savci).
 • Seznámení s kapitolou Ekosystém louka – rostliny na loukách (luční trávy, byliny) a živočichové na loukách (bezobratlí živočichové, plazi, ptáci a savci).
 •  
4
VLASTIVĚDA
 • Opakování kapitoly půda a zemědělství – vznik a složení půdy, druhy půdy, typy půd a jejich využití v zemědělství, zemědělství v ČR
 • Opakování kapitoly nerostné suroviny v ČR (těžba a zpracování nerostných surovin).
 • Seznámení s kapitolou průmysl a nákladní doprava – postup výroby, co je potřeba k výrobě, doprava surovin a výrobků, těžký a lehký průmysl, průmysl v ČR).
 • Opakování kapitoly České země po husitských válkách – krátká vláda Albrechta Habsburského a Ladislava Pohrobka, husitský král Jiří z Poděbrad.
 • Seznámení s kapitolou Jagellonci na českém trůně – Vladislav Jagellonský a Ludvík Jagellonský

 

5
ANGLICKÝ JAZYK
 • FOOD – slovní zásoba.
 • Vazba I like, I don´t like.
 • Poslechové cvičení

#

PŘEDMĚT

UČIVO (týden 3.5. – 7.5. 2021)

 

1
ČESKÝ JAZYK
 • opakování a fixování koncovek podstatných jmen rodu mužského
 • Slovesa – zvratná, určitá a neurčitá
2
MATEMATIKA
 • písemné násobení a dělení čísel do milionu
 • počítání se závorkami
 • roznásobení součtu a rozdílu
3
PŘÍRODOVĚDA
 • Ekosystém pole
 • polní plodiny (luskoviny, pícniny, olejniny, textilní plodiny)
4
VLASTIVĚDA (Z)
 • Nerostné suroviny – těžba nerostných surovin
 • Průmysl ČR
5
VLASTIVĚDA (D)
 • renesance
6
ANGLICKÝ JAZYK
 • Animal SAFARI – nová slovní zásoba
 • vazba There is, There are.

 

#

PŘEDMĚT

UČIVO  V.A, V.C (týden 10.5. – 14.5. 2021)

třída V.B – rotační výuka (ve škole)

1
ČESKÝ JAZYK
 • opakování – učivo o slovesech
 • základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem
 • druhy podmětu (vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný)
2
MATEMATIKA
 • opakování – zlomky, výpočet zlomku z čísla
 • smíšená čísla
 • nestandardní úlohy
 • desetinné zlomky a desetinná čísla
3
PŘÍRODOVĚDA
 • opakování – rozmnožování člověka
 • Jak se člověk vyvíjí
 • Od buněk k člověku, vývojová stádia člověka
4
VLASTIVĚDA (D)
 • opakování – ČSR, život v 1. republice
 • Cesta k zániku ČSR, MNICHOVSKÁ DOHODA
5
VLASTIVĚDA (Z)
 • opakování – státy Evropy
 • cestujeme po Evropě, přímořská letoviska
6
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
 • Báje a pověsti (Argonauti, Daidalos a Ikaros) – práce s textem, poslech audio-ukázek
7
ANGLICKÝ JAZYK
 • Time, prepositions of time ON/AT
 • poslechové cvičení
 • práce s textem
 • nová slovní zásoba My day.

 


ROZVRH HODIN – LICHÝCH TÝDEN – ROTAČNÍ VÝUKA (12.-4. . 16.4.)