Týdenní plány (1.stupeň)

ROZVRH HODIN – LICHÝ TÝDEN – ROTAČNÍ VÝUKA
 

#

PŘEDMĚT

UČIVO (týden 12.4. – 16. 4. 2021)

třída I. B – výuka ve škole

1
ČESKÝ JAZYK
 • Čtení ze slabikáře str. 50 – 53, čtení předložek
 • Čtení s porozuměním
 • Nové písmeno Š, š, slabiky, slova
 • Opis, přepis slov, vět, diktát, nácvik psaní písmene T, D písanka č. 2 11, 15, 16, malá písanka str. 23, 26
 •  
2
MATEMATIKA
 • Procvičování sčítání a odčítání do 10-ti
 • Čísla 0 – 20, čtení, uspořádání, porovnávání, rozklad (celá desítka, jednotky)
 • Placení papírovými mincemi
 • Řešení jednoduchých slovních úloh
 • Matematika 3. díl str. 6-9, malý procvičovací sešit č.2 str.16, 17, malý sešit č.3 str. 2,3
3
PRVOUKA
 • Já a můj svět str. 45 a 50 – rodiny zvířat, str. 46 – jaro, změny v přírodě, jarní svátky

#

PŘEDMĚT

UČIVO (týden 12. 4. – 16. 4. 2021)

třída II. A – výuka ve škole

1
ČESKÝ JAZYK
 • Opakování tvrdých, měkkých souhlásek
 • Párové souhlásky b-p, d-t, ď-ť
 • Vlastní jména
 • Přepis, opis
 • Čtení s porozuměním, práce s textem
2
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání v oboru 0–100 s přechodem přes základ
 • Sčítání v oboru 0-100
 • Pamětné počítání
 • Řešení slovních úloh
 • Zaokrouhlování
3
PRVOUKA
 • Stavba těla rostlin-opakování
 • Ptáci na jaře, jejich hnízda

#

PŘEDMĚT

UČIVO (týden 12. 4. – 16. 4. 2021)

třída III. A a III. B  – výuka ve škole

1
ČESKÝ JAZYK
 •  
2
MATEMATIKA
 •  
3
PRVOUKA
 •  
4
ANGLICKÝ JAZYK
 •  

 


#

PŘEDMĚT

UČIVO (týden 12. 4. – 16. 4. 2021)

1
ČESKÝ JAZYK
 • Procvičování vyjmenovaných slov po Z, B, L, M, P, S, V
 • Pády podstatných jmen – procvičování skloňování.
 • Čtení s porozuměním
2
MATEMATIKA
 • Sčítání a odčítání do tisíce s přechodem násobků sta
 • Slovní úlohy
3
PRVOUKA
 • Živá příroda – stavba rostlinného těla
 • Ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody
4
ANGLICKÝ JAZYK
 • Poslech, doplňování do vět dle poslechu
 • Krátký popis s využitím vazby I´ve got.
 • Čtení krátkého textu.
 • Poslech komixu – překlad.
 • Rozšiřování slovní zásoby – téma rodina a její členové.

 


#

PŘEDMĚT

UČIVO (týden 6.4. – 9. 4. 2021)

1
ČESKÝ JAZYK
 • Procvičování užití vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných.
 • Vyhledávání podstatných jmen a sloves v textu.
 • Určování rodu, čísla a pádu u podstatných jmen.
 • Procvičování koncovek (y,ý/i,í) podstatných jmen rodu středního podle vzorů.
 • Přiřazování podstatných jmen rodu ženského k jednotlivým vzorům (žena, růže,
  píseň, kost).
 • Procvičování koncovek (y,ý/i,í) podstatných jmen rodu ženského podle vzorů.
 • Procvičování rodu mužského životného a neživotného.
 • Vyvození vzorů pro podstatná jména rodu mužského.
2
MATEMATIKA
 • Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky a tisíce.
 • Opakování sčítání a odčítání zpaměti v oboru 0 – 10 000.
 • Procvičování písemného sčítání a odčítání v oboru 0 – 10 000.
 • Procvičování písemného násobení dvojciferným činitelem.
 • Procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem.
 • Procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem se zbytkem.
 • Procvičování číselného oboru 0 – 100 000 (číselné řady vzestupně a sestupně,
  řády, porovnávání čísel).
 • Procvičování číselného oboru 0 – 1 000 000 (číselné řady, porovnávání čísel, řády).
 • Procvičování zaokrouhlování na desetitisíce a statisíce.
3
PŘÍRODOVĚDA
 • Opakování  ekosystému les – rostliny a živočichové našich lesů.
 • Opakování kapitoly rostliny našich lesů – patro kořenové, mechové, bylinné, keřové a stromové.
 • Opakování významu lesa.
 • Opakování kapitoly živočichové našich lesů – bezobratlí živočichové, plazi, ptáci, savci.
 • Opakování kapitoly příroda v zimě – živočichové v období zimního klidu (studenokrevní a teplokrevní živočichové), pomáháme živočichům v zimě.
 • Procvičování kapitoly neživá příroda – součástí neživé přírody (vzduch, složení vzduchu, voda, rozdělení vody, koloběh vody v přírodě, horniny a nerosty, půda, Slunce).
 • Procvičování  kapitoly horniny a nerosty – co je nerost, co je hornina, dělení hornin, vyvřelé horniny (žula), usazené horniny (pískovec, vápenec), přeměněné horniny (mramor), energetické suroviny (uhlí, ropa, zemní plyn).
4
VLASTIVĚDA
 • Opakování kapitoly povrch krajiny – rozmanitost krajiny, měření výšky krajiny, nadmořská výška, nížiny, vysočiny (rovina, pahorkatina, vrchovina, hornatina).
 • Opakování kapitoly povrch ČR – vyhledávání nížin, pohoří a jejich nejvyšších
  hor – práce s mapou.
 • Opakování kapitoly vodstvo ČR – voda povrchová a podpovrchová, vodní toky – řeky a potoky, vodní nádrže – jezera, rybníky, přehrady, povodí, úmoří.
 • Opakování kapitoly počasí a podnebí – co je počasí, co ho ovlivňuje, co je podnebí, čím je dáno.
 • Seznámení s kapitolou půda a zemědělství – vznik a složení půdy, druhy půdy, typy půd a jejich využití v zemědělství, zemědělství v ČR
 • Opakování kapitoly život ve středověku – šlechta, církev, život ve středověké vesnici, život ve středověkých městech, gotický sloh (typické znaky staveb v gotickém stylu, příklady gotických staveb).
 • Seznámení s kapitolou husitské války – Jan Hus, husitské bouře, husitské vojsko.
5
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování slovesa HAS GOT, kladné věty a otázky.
 • Opakování slovní zásoby clothes, body.

#

PŘEDMĚT

UČIVO (týden 12. 4. – 16. 4. 2021)

třídy IV. B a IV. C – výuka ve škole

1
ČESKÝ JAZYK
 
2
MATEMATIKA
 
3
PŘÍRODOVĚDA
 
4
VLASTIVĚDA (Z)
 
5
VLASTIVĚDA (D)
 
6
ANGLICKÝ JAZYK
 

 

#

PŘEDMĚT

UČIVO (týden 12. 4. – 16. 4. 2021)

třída V. B – střídává výuka (ve škole)

1
ČESKÝ JAZYK
 • opakování – druhy číslovek, slovesa (osoba, číslo, způsob a čas), zvratná slovesa
 • slovesa – minulý čas
2
MATEMATIKA
 • opakování – rýsování pravoúhlého trojúhelníku, čtverce, obdélníku
 • obvod a obsah čtverce a obdélníku
 • aplikační úlohy z geometrie
3
PŘÍRODOVĚDA
 • opakování – vylučovací soustava
 • lidské smysly – zrak, sluch (stavba, funkce)
4
VLASTIVĚDA (D)
 • opakování – Češi a Němci, 1. SVĚTOVÁ VÁLKA
5
VLASTIVĚDA (Z)
 • Světadíl Evropa – VODSTVO
 • (základní informace – oceány, moře, průplav, průliv, záliv, sladké vody, slané vody, veletoky)
6
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
 • Ladislav Špaček – Dědečku, ještě vyprávěj – Národní divadlo
 • Práce s textem, lidské smysly
7
ANGLICKÝ JAZYK
 • vyučovací předměty-rozvoj a osvojení slovní zásoby, procvičování výslovnosti
 • sloveso mít a být- „have/has got“ a am/is/are v kladné a v záporné větě, v otázce
 • popis a porovnávání školních předmětů, otázky a odpovědi na školní rozvrhy a předměty
 • poslechová cvičení a práce s textem

 


ROZVRH HODIN – LICHÝCH TÝDEN – ROTAČNÍ VÝUKA (12.-4. . 16.4.)

 

ROZVRH HODIN LICHÝ TÝDEN