Týdenní plány (1.stupeň)

#

PŘEDMĚT

UČIVO (týden 18. 1. – 22. 1. 2021)

1
ČESKÝ JAZYK
 • Procvičování vyjmenovaných slov po Z, B L
 • Procvičování slovního druhu – ČÍSLOVKY
 • Opakování – párové souhlásky
 • Čtení s porozuměním – práce s textem
2
MATEMATIKA
 • Procvičování násobení a dělení v oboru malé násobilky – automatizace spojů
 • Písemné algoritmy odčítání, kontrola sečtením rozdílu a menšitele
 • Písemné sčítání 3 sčítanců
 • Slovní úlohy
 • Geometrie – osová souměrnost
3
PRVOUKA
 • Věci a činnosti kolem nás – zboží (finanční gramotnost)
4
ANGLICKÝ JAZYK
 • Procvičování probraných frází a slovíček
 • Rozšíření slovní zásoby – téma FURNITURE (slovíčka a bed, a window, a warobe, a desk, a chair, a door, a board, a table, a bookcase, a clock)
 • Psaní číslovek 12 – 20, správná výslovnost

PŘEDMĚT

UČIVO (týden 18. 1. – 22. 1. 2021)

ČESKÝ JAZYK
 • Procvičování vyjmenovaných slov po Z, B L
 • Procvičování slovního druhu – ČÍSLOVKY
 • Opakování – párové souhlásky
 • Čtení s porozuměním – práce s textem
MATEMATIKA
 • Procvičování násobení a dělení v oboru malé násobilky – automatizace spojů
 • Písemné algoritmy odčítání, kontrola sečtením rozdílu a menšitele
 • Písemné sčítání 3 sčítanců
 • Slovní úlohy
 • Geometrie – osová souměrnost
PRVOUKA
 • Věci a činnosti kolem nás – zboží (finanční gramotnost)
ANGLICKÝ JAZYK
 • Procvičování probraných frází a slovíček
 • Rozšíření slovní zásoby – téma FURNITURE (slovíčka a bed, a window, a warobe, a desk, a chair, a door, a board, a table, a bookcase, a clock)
 • Psaní číslovek 12 – 20, správná výslovnost

PŘEDMĚT

UČIVO (týden 18. 1. – 22. 1. 2021)

ČESKÝ JAZYK
 • Procvičování vyjmenovaných slov po Z, B L
 • Procvičování slovního druhu – ČÍSLOVKY
 • Opakování – párové souhlásky
 • Čtení s porozuměním – práce s textem
MATEMATIKA
 • Procvičování násobení a dělení v oboru malé násobilky – automatizace spojů
 • Písemné algoritmy odčítání, kontrola sečtením rozdílu a menšitele
 • Písemné sčítání 3 sčítanců
 • Slovní úlohy
 • Geometrie – osová souměrnost
PRVOUKA
 • Věci a činnosti kolem nás – zboží (finanční gramotnost)
ANGLICKÝ JAZYK
 • Procvičování probraných frází a slovíček
 • Rozšíření slovní zásoby – téma FURNITURE (slovíčka a bed, a window, a warobe, a desk, a chair, a door, a board, a table, a bookcase, a clock)
 • Psaní číslovek 12 – 20, správná výslovnost

#

PŘEDMĚT

UČIVO (týden 18. 1. – 22. 1. 2021)

1
ČESKÝ JAZYK
 • Procvičování užití vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných.
 • Vyhledávání podstatných jmen a sloves v textu.
 • Určování rodu, čísla a pádu u podstatných jmen.
 • Přiřazování podstatných jmen rodu středního k jednotlivým vzorům (město, moře, kuře, stavení).
 • Procvičování koncovek (y,ý/i,í) podstatných jmen rodu středního podle vzorů.
2
MATEMATIKA
 • Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky a tisíce.
 • Opakování sčítání a odčítání zpaměti v oboru 0 – 10 000.
 • Procvičování písemného sčítání a odčítání v oboru 0 – 10 000.
 • Procvičování písemného násobení dvojciferným činitelem.
 • Procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem.
 • Procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem se zbytkem.
3
PŘÍRODOVĚDA
 • Opakování vlastností živočichů.
 • Opakování dělení živočichů (obratlovci, bezobratlí).
 • Opakování dělení obratlovců (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci).
 • Stručná charakteristika jednotlivých skupin obratlovců.
 • Přiřazování různých živočichů k jednotlivým skupinám obratlovců.
 • Seznámení se skupinou bezobratlí živočichové – co nemají, části těla hmyzu, co patří mezi hmyz.
 • Seznámení s potravními vazbami a dělením živočichů podle toho, čím se živí – býložravci, masožravci, všežravci.
4
VLASTIVĚDA
 • Opakování – Česká republika jako demokratický stát.
 • Seznámení s učivem mapy a plány – co je mapa, druhy map, co je atlas, co je globus.
 • Opakování – Český stát, vláda rodu Přemyslovců.
 • Seznámení s učivem – život za vlády prvních Přemyslovců.
5
ANGLICKÝ JAZYK
 • Upevňování slovní zásoby – family, Have got – zápor.
 • Tvoření vět a krátkých odpovědí.
 • Poslechové cvičení, práce s textem.

#

PŘEDMĚT

UČIVO (týden 18. 1. – 22. 1. 2021)

1
ČESKÝ JAZYK
 • Skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního
 • Opakování vyjmenovaných slov po b, f, l, m, p, s, v
 • Psaní vlastních podstatných jmen
 • Skupina bě, pě, vě a bje, vje po předponách ob- a v-
2
MATEMATIKA
 • Číselná řada 0 – 10 000
 • Písemné sčítání, odčítání,
 • Písemné násobení jednociferným a dvojciferným číslem
 • Trojúhelníková nerovnost, konstrukce trojúhelníku
3
PŘÍRODOVĚDA
 • Živočichové – Obratlovci a Bezobratlí
 • Obratlovci – skupiny Ryby, Obojživelníci, Plazi
4
VLASTIVĚDA (Z)
 • Kraje ČR – Moravskoslezský kraj
 • Česká republika – demokratický stát – hlavní město, prezident, vláda, parlament, zákony, ústava, soud, policie
5
VLASTIVĚDA (D)
 • Vláda Přemyslovských králů – Václav II., Václav III.
6
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování slovesa have got (mít): tvorba záporné věty 
 • Sloveso have got (mít) pro 3. os.j.č.: tvorba kladné a záporné věty
 • Popis osoby na obrázku
 • Slovní zásoba: oblečení

 

#

PŘEDMĚT

UČIVO (týden 18. 1. – 22. 1. 2021)

1
ČESKÝ JAZYK
 • Vyhledávání různých slovních druhů v textu.
 • Popis krajiny.
 • Skloňování podstatných jmen, koncovky podstatných jmen rodu středního.
 • Procvičování vyjmenovaných slov.
2
MATEMATIKA
 • Počítání se závorkami.
 • Řešení slovních úloh.
 • Pamětné sčítání a odčítání víceciferných čísel.
 • Písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem.
3
PŘÍRODOVĚDA
 • Společenstva lesů.
4
VLASTIVĚDA
 • Česká republika jako demokratický stát.
 • Život za vlády prvních Přemyslovců.
5
ANGLICKÝ JAZYK
 • Opakování slovesa have got (mít): tvorba záporné věty 
 • Sloveso have got (mít) pro 3. os.j.č.: tvorba kladné a záporné věty
 • Popis osoby na obrázku
 • Slovní zásoba: oblečení

 

#

PŘEDMĚT

UČIVO (týden 18. 1. – 22. 1. 2021)

1
ČESKÝ JAZYK
 • opakování učiva, pravopis i, í, y, ý vzory – vzory rod mužský a ženský
 • rozlišování přídavných jmen tvrdých a měkkých
 • skloňování přídavných jmen měkkých
2
MATEMATIKA
 • aritmetický průměr
 • osa úsečky, osová souměrnost
 • procvičování násobilky, zaokrouhlování, násobení a dělení 10, 100, 1 000…..
3
PŘÍRODOVĚDA
 • podnebné pásy (subpolární a polární pás)
4
VLASTIVĚDA (D)
 • národní obrození – významní čeští buditelé (F. Palacký, J Dobrovský, J. Jungmann, J. K. Tyl)
 • ochotnická divadla, muzea, čtenářské a vlastenecké kroužky
5
VLASTIVĚDA (Z)
 • Jihočeský kraj (povrch, poloha, vodstvo, zemědělství, průmysl, zajímavosti)
6
LITERÁNÍ VÝCHOVA
 • Taikonová – Ruttan je zlá z knihy Katici, ty to zvládneš
 • osmisměrka s tajenkou, čtyřlístek
7
ANGLICKÝ JAZYK
 • rozvoj a upevňování slovní zásoby
 • přivlastňovací zájmena a pád, tázací Whose
 • sloveso to be
 • poslechová cvičení a práce s textem